Przemysłowe ciągi technologiczne i nierozwaga ludzkiego działania są poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Stąd przedstawiamy kilka praktycznych przedsięwzięć, które mogą pomóc środowisku naturalnemu.

OCHRONA ZIEMI

- nie wylewać żadnych środków chemicznych w miejscach niedozwolonych,

- nie pozostawiać na powierzchni ziemi opakowań po środkach chemicznych używanych w zakładach pracy, gospodarstwach rolnych itp.,

- wszystkie opakowania po środkach chemicznych składować w miejscach dozwolonych,

- przepracowane oleje silnikowe zbierać do pojemników i odstawiać do zagospodarowania np. do stacji paliw płynnych,

- wywóz odpadów z posesji realizować poprzez koncesjonowane firmy,

- stosować szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki typu komunalnego,

- na otwartej przestrzeni nie spalać żadnych odpadów.

OCHRONA WÓD

- nie wrzucać do zbiorników i cieków wodnych żadnych środków chemicznych i opakowań po nich,

- nie pozostawiać w pobliżu studni, ujęć wodnych otwartych pojemników ze środkami chemicz­nymi ani opakowań po nich,

- nie myć rąk, nie płukać naczyń po środkach chemicznych w pobliżu studni i ujęć wodnych, płyny po umyciu tych naczyń wylewać w miejscach dozwolonych,

- nie wylewać pod żadnym pozorem olei silnikowych do rowów i kanalizacji burzowej lub przemysłowej,

- nie odprowadzać nieczyszczonych ścieków do wód i do ziemi,

- nie składować odpadów na brzegach cieków wodnych i w wodzie,

- uwagi powyższe dotyczą także postępowania ze środkami żrącymi.

OCHRONA LASÓW I PARKÓW

- nie wyrzucać i nie wywozić do lasów i parków śmieci, złomu i wszelkich opakowań po środkach chemicznych.

OCHRONA POWIETRZA

- nie spalać w nieprzystosowanych urządzeniach grzewczych żadnych odpadów,
stosować opał właściwy dla używanego kotła.