Dzisiaj jest Czwartek. 20 stycznia 2022. Imieniny obchodzą Dobiegniew, Fabian, Sebastian. Do końca roku zostało 346 dni.
Konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego

Siemkowice  06.11.2012 r.

 

 

 

Wójt Gminy Siemkowice

zaprasza  organizacje pozarządowe

do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Siemkowice  na  2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Siemkowice oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

Obowiązek powyższy został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w Urzędzie  Gminy w Siemkowicach

w terminie do 13  listopada 2012 roku    na  załączonym  formularzu.

Zał .

1. Projekt programu.

2. Formularz uwag i wniosków.

 

 

Formularz  uwag i wniosków

 

do projektu Programu współpracy Gminy Siemkowice   na  2013z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

1. Nazwa organizacji zgłaszającej uwagi i wnioski:

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

2. Uwagi do projektu Programu Współpracy Gminy Siemkowice z organizacjami

pozarządowymi na 2013 r.

……………………………………………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

 

3. Wnioski oraz proponowane zmiany do projektu :

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

 

4. Uzasadnienie proponowanych zmian :

………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………

/data ,  pieczęć oraz podpis osób reprezentujących organizację/

 

ZARZĄDZENIE Nr 138/2012

WÓJTA GMINY SIEMKOWICE

z dnia 06 listopada 2012 roku

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Siemkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 z 2012r poz.567) oraz uchwały Nr VI/27/11 Rady Gminy Siemkowice z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Wojewódzkiego z 2011r. Nr 244, poz.25480 ) zarządzam:

 

 

§ 1. 1. Przeprowadzenie konsultacji w formie wyrażania pisemnej opinii do projektu Rady Gminy Siemkowice w sprawie Programu Współpracy Gminy Siemkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

2. Projekt o którym mowa w ust. 1 zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Siemkowice www.gminasiemkowice.pl Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz przesłany do organizacji.

3.Opinie do projektu organizacje składać będą w formie pisemnej do Wójta Gminy Siemkowice w terminie od dnia 7 listopada do 13 listopada 2012.

4.Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe prowadzące działalności na terenie Gminy Siemkowice.

 

§ 2. Ustalam Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siemkowicach odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji.

 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Wójt Gminy Siemkowice

- Zofia Kotynia

 

 

 

 

 

/Projekt/

Uchwała Nr …............................

Rady Gminy Siemkowice

z dnia …......................................

 

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Siemkowice w roku 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; ze zmianami: z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwala się co następuje:

 

§ 1. Uchwala się program współpracy Gminy Siemkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemkowice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik  nr  1

Do  Uchwały  Nr ........

Rady  Gminy  Siemkowice

Z  dnia  ..........................

 

PROGRAM  WSPÓŁPRACY


Gminy Siemkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w  art. 3 ust. 3  ustawy   o  działalność pożytku  publicznego   i  wolontariacie   na  rok  2013

W s t ę p

Działalność  pożytku  publicznego  jest  działalnością   społecznie  użyteczną  prowadzoną przez  organizacje  pozarządowe  w  sferze  zadań  publicznych  określonych  w  ustawie .

Osoby   zrzeszone  w  organizacjach  poprzez  swą  działalność  sprzyjają  tworzeniu  więzi  społecznych,  odpowiedzialności   za  swoje  otoczenie  oraz  zaspokajaniu  potrzeb  różnych  grup społecznych.

Gmina  dążąc  do  wspierania  działalności  pożytku  publicznego  tworzy  ,,Program  współpracy’’   Gminy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz z podmiotami wymienionymi  w  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok. W  ramach  realizacji  tego   programu  kontynuowane  będą  jasne  i  czytelne  rozwiązania  opierające  się  na  zasadach  suwerenności  stron,  partnerstwa,  efektywności,  uczciwej  konkurencji  i  jawności.

Rozdział   1

Cel  główny  i  cele  szczegółowe

1. Podstawowym  celem  przygotowania i  wdrożenia ,,Programu  współpracy Gminy z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o  działalności pożytku publicznego i  wolontariacie na rok 2013’’  jest  kształtowanie  demokratycznego  ładu  społecznego  w  środowisku  lokalnym  poprzez   budowanie partnerstwa pomiędzy administracją  publiczną a organizacjami  pozarządowymi .

2.Celami  szczegółowymi  programu  są:

1/  Umacnianie  w  świadomości  społecznej  poczucia  odpowiedzialności  za  siebie,

swoje  otoczenie  i  lokalna  wspólnotę,

2/ Zwiększenie  aktywności  mieszkańców  w  pełniejszej  aktywizacji  i  umiejętności

rozwiązywania  lokalnych  problemów,

3/  Stworzenie  warunków  do  powstania  inicjatyw  zmierzających  do  zwiększenia  roli

organizacji  pozarządowych,

4/  Uzupełnianie  działań  gminy  w  zakresie   jej  ustawowych  obowiązków,

5/  Otwarcie   na  innowacyjność  poprzez  umożliwianie   organizacjom  pozarządowym

indywidualnego  wystąpienia  z  ofertą  realizacji  projektów  konkretnych  zadań

publicznych .

Rozdział  2

Adresaci  programu


1.  Program  współpracy  adresowany  jest  do:

1/  stowarzyszeń  i  fundacji  nie  będących  jednostkami  sektora  finansów  publicznych

i  nie  działających w  celu  osiągnięcia  zysku,

2/  osób  prawnych  i  jednostek  organizacyjnych  kościoła  katolickiego,  innych

kościołów  i  związków  wyznaniowych ,  jeśli  ich  cele  statutowe  obejmują

prowadzone  działalności  pożytku  publicznego,

3/   Innych  podmiotów  prawnych  i  jednostek  nie  posiadających  osobowości  prawnej,

4/   Stowarzyszeń jednostek  samorządu.


Rozdział  3

Realizatorzy   programu

1.Głównymi  uczestnikami  w  realizacji  programu  współpracy  ze  strony  Gminy

Siemkowice  będą:

1/  rada  gminy  -  poprzez  uchwalenie  rocznego  programu  współpracy z  organizacjami

pozarządowymi,

2/   wójt  gminy – w  zakresie  realizacji  programu  współpracy  decydowania

o przyznaniu  dotacji  lub  innych  form  pomocy  poszczególnym  organizacjom  oraz

dysponowania  środkami  w  ramach  budżetu.

3/  komisje  konkursowe – w  zakresie  poprzedzenia  otwartego  konkursu  ofert  na

realizacje  zadań  zleconych  organizacjom  pozarządowym,

4/  pracownicy  urzędu  gminy  oraz  jednostki  organizacyjne  gminy  w  zakresie

bieżącej  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  w  ramach  swoich

kompetencji  określonych  w  regulaminie  lub  statutowo  w  tym  konsultowania

projektów  aktów  prawnych.

Rozdział  4

Formy     współpracy

Współpraca  pomiędzy  gminą  Siemkowice  a  organizacjami  pozarządowymi  może  być  prowadzona  poprzez:

1)      Zlecenia  organizacjom  pozarządowym  realizacji  zadań  publicznych  na  zasadach  określonych  w  ustawie  w    ramach  organizowanych otwartych konkursów  ofert które mogą mieć formy:

a)  powierza  wykonania  zadań  publicznych  wraz  z  udzieleniem  dotacji  na

finansowanie  ich  realizacji,

b)wspierania wykonania  zadań  publicznych  wraz  z  udzieleniem  dotacji  na    dofinansowanie ich  realizacji.

2)      zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z przepisami określonymi w art. 19   a ustawy,

3)      wzajemne  informowanie  się  o planach i kierunkach  działalności,

4)      tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,

5)      konsultowanie  projektów  aktów  prawnych  w  dziedzinach dotyczących

działalności  statutowej  organizacji  pożytku  publicznego.


Rozdział   5

Zadania  Publiczne

1.  Gmina  Siemkowice  planuje  współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi  w  zakresie  realizacji  zadań  wymienionych  w  art.  4  ust .1  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie ,  szczególnie  w zakresie:

1)      pomocy  społecznej  w  tym  pomocy  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej,

2)      działania  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych,

3)      wypoczynku  dzieci  i  młodzieży,

4)      upowszechniania  kultury,  kultury   fizycznej  i  sportu,

5)      porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  oraz  przeciwdziałania  patologiom  społecznym,

6)      promocji  zatrudnienia  i  aktywizacji  zawodowej  osób  pozostających  bez  pracy  i zagrożonym  zwolnieniem  z  pracy,

7)      Działalności  wspomagającej  rozwój  gospodarczy,  w  tym  rozwój przedsiębiorczości.

Rozdział  6

Okres     realizacji  i  programu


1   Niniejszy  program  współpracy    realizowany  będzie  w  2013 roku.


Rozdział  7

Tryb  powoływania  i  zasady  działania  komisji  konkursowych  do  opiniowania  ofert  w  otwartych  konkursach  ofert.

1.Komisje  konkursowe  powołane  są  w  celu  opiniowania  ofert  złożonych  przez  organizacje  pozarządowe   w  ramach  ogłoszonych otwartych konkursów ofert.


2.Wójt  Gminy  Siemkowice  każdorazowo  po  ogłoszeniu  otwartego  konkursu  ofert

na  realizacje  zadań   publicznych  powołuje  w  drodze  zarządzenia  komisje

konkursową  do  oceny  złożonych  ofert.

3 .  Udział  w  pracach  komisji  jest  nieodpłatny    i  nie  przysługuje  zwrot  kosztów

podróży.

  1. W  ocenie  oferty złożonej w konkursie , nie  może brać udziału osoba , której powiązania ze składającym podmiotem mogą budzić zastrzeżenia  co do jej bezstronności.
  2. Do zadań komisji konkursowej należy:

a)      dokonać oceny formalnej i  merytorycznej z uwzględnieniem kryteriów określonych  w treści ogłoszenia konkursowego,

b)      komisja konkursowa w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie wskazując występujące braki,

c)      przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy ofertami,

d)     Komisja przedstawia protokół  z posiedzenia Wójtowi Gminy Siemkowice z propozycją  kwot dotacji na realizację poszczególnych ofert,

e)      Ostateczna decyzję o przyznaniu  i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Siemkowice.


Rozdział  8

P o s t a n o w i e n i a     k o ń c o w e


Szczegółowe zasady przyznania dotacji, warunki ubiegania się o dotację  przez  organizacje pozarządowe , tryb przyznania  i rozliczenia i kontroli udzielonych dotacji określają  przepisy:

1.Ustawa  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie  dnia  2  kwietnia  2003

(Dz. U. Nr  96, poz. 873 z póź. zm.)

2. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  15  grudnia  2010  r  w  sprawie  wzoru  oferty  realizacji  zadania  publicznego  ramowego  wzoru  umowy  wykonanie zadania  publicznego  z  wykonania  tego  zadania   (  Dz.  U. Z 2011 r Nr  6 poz. 25)

3.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  programie  zastosowanie  maja    przepisy  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie,  Kodeksu  Cywilnego  ustawy  o  finansach  publicznych  oraz  ustawy  o  zamówieniach  publicznych.


,,Program  współpracy  Gminy  Siemkowice  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o  działalność  pożytku  publicznego             i wolontariacie  na rok 2013  jest  wyrazem  aktywnej  i  otwartej  polityki  Gminy  wobec  tych  organizacji.  Określa  on  partnerów,  którzy  będą  zaangażowani  we  współpracę  oraz  wyznacza  jej  kierunki.  Program  ten  ma  charakter  otwarty  i  zakłada   możliwość  uwzględnienia   nowych   form  współpracy    i  doskonalenia  tych,  które  już  zostały  określone.

Przyjęcie  programu  służyć  będzie  lepszej  współpracy  Gminy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  efektywniejszemu  realizowaniu  przez  te  organizacje zadań  publicznych .

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów