Dzisiaj jest Poniedziałek. 1 czerwca 2020. Imieniny obchodzą Alfons, Alfonsyna, Bernard, Fortunat, Gracjana, Hortensjusz, Jakub, Konrad, Konrada, Magdalena, Nikodem, Symeon, Świętopełk. Do końca roku zostało 214 dni.
Informuję, że dnia 28 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Administrator   
piątek, 21 lutego 2020

Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XVII  sesji Rady Gminy.
 3. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Siemkowice za 2019r.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań GOPS za 2019 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach za 2019 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Siemkowicach za 2019 r.
 7. Informacja z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 r.
 8. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Interpelacje i wnioski radnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2020-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Siemkowice na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Siemkowice.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Siemkowice.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemkowice na rok 2020.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 21. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 22. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.

Protokół z XVI sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego