Dzisiaj jest Piątek. 30 października 2020. Imieniny obchodzą Alfons, Alfonsyna, Angel, Angelus, Edmund, Klaudiusz, Przemysław, Sądosław, Zenobia. Do końca roku zostało 63 dni.
ZARZĄDZENIE Nr 139/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siemkowice w zakresie (...)
Autor: Irena Biecuszek   
środa, 22 kwietnia 2020

ZARZĄDZENIE Nr 139/2020
Wójta Gminy Siemkowice
z dnia 22 kwietnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siemkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.), w związku z Uchwałą Nr XIV/77/19 Rady Gminy Siemkowice z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Siemkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§  1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siemkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku w składzie:

  1. Magdalena Beksa - przewodniczący
  2. Tadeusz Ślusarek - z-ca przewodniczącego
  3. Iwona Grzegorczyk -Namyślak – członek komisji
  4. Irena Biecuszek - członek komisji
  5. Edyta Drab – członek komisji

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. analiza złożonych ofert w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
  2. przedłożenie Wójtowi Gminy Siemkowice protokołu z prac komisji zawierającego opinie o złożonych ofertach wraz z oceną i propozycją wysokości dotacji.

§ 3. Komisja działa zgodnie z regulaminem pracy, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Warunkiem udziału w pracach Komisji jest złożenie oświadczenia według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy
/-/ Zofia Kotynia

Załączniki:

Załączniki
 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego