Dzisiaj jest Środa. 21 października 2020. Imieniny obchodzą Bernard, Celina, Dobromił, Elżbieta, Hilary, Klemencja, Pelagia, Pelagiusz, Urszula, Wszebora. Do końca roku zostało 72 dni.
Swiadczenia rodzinne i stypendia
Autor: Izabela Marchewka   

We wrześniu rusza nabór wniosków o świadczenia rodzinne
_____Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 będą przyjmowane od dnia 2 września 2013 r. Okres zasiłkowy do świadczeń rodzinnych rozpoczyna się 1 listopada 2013 r. i trwa do 31 października 2014 r.
_____Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2013 r. W przypadku, gdy wnioskujący złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów od dnia 1  października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2013 r.

_____W okresie zasiłkowym 2013/2014 obowiązują dochody za 2012 r. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć m.in.:

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2012r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub stosowne oświadczenia;
 • zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy o wysokości opłaconych składek zdrowotnych za rok 2012 lub stosowne oświadczenie
 • oświadczenie o dochodach za 2012 r. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (dotyczy osób rozliczających się w formie ryczałtu lub karty podatkowej);
 • oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów za 2012 rok niepodlegających opodatkowaniu.(np. stypendia, gospodarstwo rolne);
 • zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
 • jeśli rodzic zameldowany jest w innej gminie, to zaświadczenie o nieubieganiu się o świadczenia rodzinne w gminie stałego zameldowania;
 • w przypadku uzyskania dochodu w 2012 r. dodatkowo należy dołączyć dokument potwierdzający liczbę miesięcy uzyskiwania tego dochodu (np. umowę o pracę);
 • w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu po roku 2012, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, Pit 11, zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu netto);
 • kserokopię dowodu osobistego (w przypadku, gdy wcześniej nie była składana lub nastąpiła zmiana).

_____Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego, OPS ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy. Wnioskodawcy, pobierający zasiłki rodzinne w obecnym okresie zasiłkowym tj. 2012/2013, których dzieci uczęszczają lub będą uczęszczać od września 2013 r. do szkół ponadgimnazjalnych  zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2013/2014 w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2013 r. Na podstawie dostarczonego zaświadczenia/oświadczenia, będą wypłacane dodatki

 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
 • z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje

się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej ( internat, stancja), oraz zasiłki rodzinne na dzieci, które ukończyły 18 rok życia a kontynuują naukę w szkole.
Uwaga! W przypadku nie dopełnienia ww. obowiązku wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami od miesiąca września 2013 r. zostanie wstrzymana !!!

_____Jednocześnie przypominamy, że od 1 sierpnia 2013 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2013/2014.
_____Pomoc materialna - stypendia dla uczniów (słuchaczy kolegiów) zamieszkałych na terenie Gminy Siemkowice Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach informuje, że od 02 do 15 września 2013 r. będą przyjmowane wnioski na stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych bądź kolegiów pracowników służb społecznych wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do 15 października 2013 roku.

_____Głównym kryterium przyznania stypendium jest wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie. Dochód, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. w sierpniu, nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł netto na osobę. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach.

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego