Dzisiaj jest Wtorek. 24 listopada 2020. Imieniny obchodzą Dobrosław, Emilia, Emma, Flora, Franciszek, Gerard, Gerarda, Gerhard, Jan, Mina, Pęcisław, Protazy. Do końca roku zostało 38 dni.
Aktywny samorząd 2014

Program „Aktywny Samorząd” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie :

1.        dla modułu I  w terminie  od 01 marca 2014r. do 30 września 2014r.

2.        dla modułu II

I półrocze 2014r. w terminie od 01 marca 2014r. do 30 marca 2014r.

II półrocze 2014r. w terminie od 31 marca 2014r. do 30 września 2014r.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1)       Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

–       Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

–       Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2)       Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

–       Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

–       Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3)       Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

–         Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

–         Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

–         Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

–         Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4)         Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która w przypadku:

Modułu I

Obszaru A Zadanie nr 1 – jest osobą niepełnosprawną, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszaru A Zadanie nr 2 – jest osobą niepełnosprawną w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

Obszaru B Zadanie nr 1 i nr 2 - jest osobą niepełnosprawną, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszaru C Zadanie nr 1 - jest osobą niepełnosprawną, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszaru C Zadanie nr 2 - jest osobą niepełnosprawną, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Obszaru C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 - jest osobą niepełnosprawną w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszaru D - jest osobą niepełnosprawną, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i  pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu

Modułu II - jest osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pobierającą naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, lub prowadzącą przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Niepełnosprawność uprawniająca do uczestnictwa w programie, musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo orzeczeniem równoważnym. Adresat programu może ubiegać się o dofinansowanie w ramach wszystkich obszarów stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności.

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

– w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

– w module II - przerwa w nauce

 

Szczegółowych informacji o programie udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15, tel. 34 311 10 56,

Wzory wniosków i dokumentów do pobrania w wersji pdf pogrupowano zgodnie z obszarami programu. W poszczególnych obszarach jest wzór wniosku dla osoby dorosłej oraz wersja dla rodzica lub prawnego opiekuna. W celu złożenia wniosku prosimy o kontakt z PCPR. Wnioski oraz pozostałe dokumenty należy wypełniać uważnie i dokładnie, ponieważ są one dość skomplikowane zalecamy kontakt z pracownikiem PCPR.

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego