Dzisiaj jest Wtorek. 24 listopada 2020. Imieniny obchodzą Dobrosław, Emilia, Emma, Flora, Franciszek, Gerard, Gerarda, Gerhard, Jan, Mina, Pęcisław, Protazy. Do końca roku zostało 38 dni.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowicach.
Autor: Zofia Kotynia   
poniedziałek, 24 marca 2014

Wójt Gminy Siemkowice

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowicach

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w pomiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182), w oparciu o Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowicach.

Do udziału w konkursie może przystąpić osoba spełniająca wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654z późn. zm.) tj.:

 1. Wymagane kwalifikacje kandydata:

1) posiada wykształcenie wyższe - preferowane medyczne,

2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika.

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo  ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi i co najmniej trzyletni staż pracy,

4) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

2.  Wymagane dokumenty;

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. życiorys (CV) z opisanym przez kandydata przebiegiem pracy zawodowej,
 3. oryginały bądź kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem.
 4. oryginały bądź kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy,o którym mowa w- pkt. 1 ppkt 3 ogłoszenia, (świadectwa pracy, zaświadczenie, jeżeli stosunek pracy nic uległ rozwiązaniu).
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, pisemna koncepcja funkcjonowania Gminnego Ośrodka  w Siemkowicach,
 6. oświadczenie o niekaralności.
 7. oświadczenie  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 8. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późń. zm.) w celach przeprowadzenia wyboru na stanowisko objęte konkursem.

Jeżeli kandydat składa kopie dokumentów, powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez, kandydata lub przez notariusza. Na prośbę Komisji Konkursowej Kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 1. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Siemkowicach, w sekretariacie pok. nr 2 od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Siemkowicach ul. Plac XXX lecia PRL 1, 98-354 Siemkowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Kierownika GOZ w Siemkowicach” (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy). Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i nr telefonu kontaktowego.

Termin składania ofert do dnia 23 kwietnia 2014 r. do godziny 15.00

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem nr 210/2014 Wójta Gminy Siemkowice  z dnia 27 lutego 2014r.

Kandydaci biorący udział w konkursie, spełniający wymogi formalne ogłoszenia zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od ostatniego dnia składaniu dokumentów.

Materiały informacyjne o stanie prawnym i organizacyjnym GOZ w Siemkowicach dostępne są w Urzędzie Gminy w Siemkowicach w Sekretariacie pok. Nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500

Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siemkowicach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Siemkowicach.

 

Wójt Gminy Siemkowice

/-/ Zofia Kotynia

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego