Dzisiaj jest Poniedziałek. 30 listopada 2020. Imieniny obchodzą Andrzej, Justyna, Konstanty, Maura, Zbysława. Do końca roku zostało 32 dni.
ZARZĄDZENIE Nr 214/2014

ZARZĄDZENIE Nr 214/2014

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy

w 2014 roku w Urzędzie Gminy w Siemkowicach

Na podstawie art. 129 § 1 i art.130 § 2  ustawy z dnia 26 czerwca  1974r. - Kodeks Pracy(t.j. Dz. U z  1998r. Nr  21, poz. 94 z późn. zm.) w związku z art.7 pkt 1 i 3 oraz art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr  223, poz.  1458 z późn. zm.) i art.1 pkt1 lit. f ustawy z dnia  18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951r nr 4, poz. 28 z  późn. zm.) oraz  §  8  ust.1  i 5 Regulaminu Pracy Urzędu  Gminy w Siemkowicach, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 69/2011 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 29 grudnia 2011r., zarządzam, co następuje :

§ 1

Wyznacza się dodatkowe dni wolne od pracy w 2014 roku w Urzędzie Gminy w Siemkowicach w zamian za święta przypadające w sobotę obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, jak następuje:

1. 2 maja 2014r. (piątek) dla I grupy pracowników i 20 czerwiec 2014r (piątek) dla II grupy pracowników w zamian za   święto 3 maja 2014r. (Święto Narodowe Trzeciego Maja) ,

2. 10 listopada 2014r. (poniedziałek) dla I grupy pracowników i 24 grudnia 2014r (środa) w zamian za święto 1 listopada 2014r. (Wszystkich Świętych).

Grupy pracowników świadczących pracę w poszczególnych dniach ustali Wójt w porozumieniu z kierownikami referatów.

§ 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy w Siemkowicach oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Siemkowicach oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na stronie internetowej Gminy Siemkowice.

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

/-/ Zofia Kotynia

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego