Dzisiaj jest Poniedziałek. 30 listopada 2020. Imieniny obchodzą Andrzej, Justyna, Konstanty, Maura, Zbysława. Do końca roku zostało 32 dni.
Zapytanie ofertowe...
poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Siemkowice, dnia 28.04.2014 r.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W SIEMKOWICACH

ul. Plac XXX-LECIA PRL 1

98-354 SIEMKOWICE

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na przeprowadzenie instrumentów aktywnej integracji do projektu pn. „Wracam do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

1) Nazwa Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach,

ul. Plac XXX- lecia PRL 1 , 98-358 Siemkowice, NIP: 832-101-77-64, Regon: 005260869.


2) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie instrumentów aktywnej integracji w ramach projektu pn. „Wracam do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 11 osób w tym bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

2.1 Trening umiejętności społecznych – grupowe zajęcia z psychologiem (maj 2014r.) Celem instrumentu jest wzmocnienie i wypracowanie kompetencji miękkich, umiejętności komunikacyjnych, automotywacji, trening motywacyjny. Grupa 11 osób, ilość godzin 30. W ramach instrumentu firma świadcząca usługę zapewni we własnym zakresie catering, materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy, rzutnik do wyświetlania slajdów związanych z tematyką spotkań, tablice stojącą wraz z blokiem do pisania oraz pozostałe elementy niezbędne do realizacji powyższego instrumentu oraz przeprowadzi ankietę ewaluacyjną na początku i na końcu szkoleń

2.2 Poradnictwo grupowe z psychologiem – (październik 2014r.) Pomoc dla 11 potrzebujących dodatkowego wsparcia na czas realizacji kontraktu. Liczba godzin 30. Cel: poznanie siebie, swoje mocne i słabe strony, radzenie sobie ze stresem. W ramach instrumentu firma świadcząca usługę zapewni we własnym zakresie catering, materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy, rzutnik do wyświetlania slajdów związanych z tematyką spotkań, tablice stojącą wraz z blokiem do pisania oraz pozostałe elementy niezbędne do realizacji powyższego instrumentu oraz przeprowadzi ankietę ewaluacyjną na początku i na końcu szkoleń

 

2.3Grupowe warsztaty doradztwa zawodowego – (czerwiec 2014r.) Liczba osób 11. Liczba godzin 30. Cel: zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy, zasady redagowania CV oraz listu motywacyjnego. W ramach instrumentu firma świadcząca usługę zapewni we własnym zakresie catering, materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy, rzutnik do wyświetlania slajdów związanych z tematyką spotkań, tablice stojącą wraz z blokiem do pisania oraz pozostałe elementy niezbędne do realizacji powyższego instrumentu oraz przeprowadzi ankietę ewaluacyjną na początku i na końcu szkoleń

2.4Indywidualne konsultacje z doradztwa zawodowego – (wrzesień 2014r.) Liczba osób 11. Liczba godzin- 5godz/1 osobę. Łącznie 55 godzin. W ramach instrumentu firma świadcząca usługę zapewni we własnym zakresie materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy, rzutnik do wyświetlania slajdów związanych z tematyką spotkań, tablice stojącą wraz z blokiem do pisania oraz pozostałe elementy niezbędne do realizacji powyższego instrumentu oraz przeprowadzi ankietę ewaluacyjną na początku i na końcu szkoleń

2.5Kurs Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczna wymiana butli gazowych – (lipiec – sierpień 2014r.) Liczba osób 11. Liczba godzin 67. W ramach instrumentu firma świadcząca usługę zapewni we własnym zakresie catering, materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy, rzutnik do wyświetlania slajdów związanych z tematyką spotkań, tablice stojącą wraz z blokiem do pisania oraz pozostałe elementy niezbędne do realizacji powyższego instrumentu oraz przeprowadzi ankietę ewaluacyjną na początku i na końcu szkoleń

2.6Kurs Magazynier z obsługa kasy fiskalnej i komputera – ( lipiec – sierpień 2014r.) Liczba osób 11. Liczba godzin 40. W ramach instrumentu firma świadcząca usługę zapewni we własnym zakresie catering ,materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy, rzutnik do wyświetlania slajdów związanych z tematyką spotkań, tablice stojącą wraz z blokiem do pisania oraz pozostałe elementy niezbędne do realizacji powyższego instrumentu oraz przeprowadzi ankietę ewaluacyjną na początku i na końcu szkoleń.


Zapytanie ofertowe - cała treść
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 

Siemkowice, dnia 28.04.2014 r.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W SIEMKOWICACH

ul. Plac XXX-LECIA PRL 1

98-354 SIEMKOWICE

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na przeprowadzenie instrumentów aktywnej integracji do projektu pn. „Wracam do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

1) Nazwa Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach,

ul. Plac XXX- lecia PRL 1 , 98-358 Siemkowice, NIP: 832-101-77-64, Regon: 005260869.

2) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie instrumentów aktywnej integracji w ramach projektu pn. „Wracam do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 11 osób w tym bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

2.1 Trening umiejętności społecznych – grupowe zajęcia z psychologiem (maj 2014r.) Celem instrumentu jest wzmocnienie i wypracowanie kompetencji miękkich, umiejętności komunikacyjnych, automotywacji, trening motywacyjny. Grupa 11 osób, ilość godzin 30. W ramach instrumentu firma świadcząca usługę zapewni we własnym zakresie catering, materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy, rzutnik do wyświetlania slajdów związanych z tematyką spotkań, tablice stojącą wraz z blokiem do pisania oraz pozostałe elementy niezbędne do realizacji powyższego instrumentu oraz przeprowadzi ankietę ewaluacyjną na początku i na końcu szkoleń

2.2 Poradnictwo grupowe z psychologiem – (październik 2014r.) Pomoc dla 11 potrzebujących dodatkowego wsparcia na czas realizacji kontraktu. Liczba godzin 30. Cel: poznanie siebie, swoje mocne i słabe strony, radzenie sobie ze stresem. W ramach instrumentu firma świadcząca usługę zapewni we własnym zakresie catering, materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy, rzutnik do wyświetlania slajdów związanych z tematyką spotkań, tablice stojącą wraz z blokiem do pisania oraz pozostałe elementy niezbędne do realizacji powyższego instrumentu oraz przeprowadzi ankietę ewaluacyjną na początku i na końcu szkoleń

2.3Grupowe warsztaty doradztwa zawodowego – (czerwiec 2014r.) Liczba osób 11. Liczba godzin 30. Cel: zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy, zasady redagowania CV oraz listu motywacyjnego. W ramach instrumentu firma świadcząca usługę zapewni we własnym zakresie catering, materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy, rzutnik do wyświetlania slajdów związanych z tematyką spotkań, tablice stojącą wraz z blokiem do pisania oraz pozostałe elementy niezbędne do realizacji powyższego instrumentu oraz przeprowadzi ankietę ewaluacyjną na początku i na końcu szkoleń

2.4Indywidualne konsultacje z doradztwa zawodowego – (wrzesień 2014r.) Liczba osób 11. Liczba godzin- 5godz/1 osobę. Łącznie 55 godzin. W ramach instrumentu firma świadcząca usługę zapewni we własnym zakresie materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy, rzutnik do wyświetlania slajdów związanych z tematyką spotkań, tablice stojącą wraz z blokiem do pisania oraz pozostałe elementy niezbędne do realizacji powyższego instrumentu oraz przeprowadzi ankietę ewaluacyjną na początku i na końcu szkoleń

2.5Kurs Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczna wymiana butli gazowych – (lipiec – sierpień 2014r.) Liczba osób 11. Liczba godzin 67. W ramach instrumentu firma świadcząca usługę zapewni we własnym zakresie catering, materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy, rzutnik do wyświetlania slajdów związanych z tematyką spotkań, tablice stojącą wraz z blokiem do pisania oraz pozostałe elementy niezbędne do realizacji powyższego instrumentu oraz przeprowadzi ankietę ewaluacyjną na początku i na końcu szkoleń

2.6Kurs Magazynier z obsługa kasy fiskalnej i komputera – ( lipiec – sierpień 2014r.) Liczba osób 11. Liczba godzin 40. W ramach instrumentu firma świadcząca usługę zapewni we własnym zakresie catering ,materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy, rzutnik do wyświetlania slajdów związanych z tematyką spotkań, tablice stojącą wraz z blokiem do pisania oraz pozostałe elementy niezbędne do realizacji powyższego instrumentu oraz przeprowadzi ankietę ewaluacyjną na początku i na końcu szkoleń.

3)Termin i miejsce realizacji zamówienia:

1. Trening umiejętności społecznych – maj 2014r.

2. Poradnictwo grupowe z psychologiem – październik 2014r.

3. Grupowe warsztaty doradztwa zawodowego – czerwiec 2014r.

4. Indywidualne konsultacje z doradztwa zawodowego – wrzesień 2014r.

5. Kurs Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczna wymiana butli gazowych – lipiec – sierpień 2014r.

6. Kurs Magazynier z obsługa kasy fiskalnej i komputera – lipiec – sierpień 2014r.

4)Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

b) posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) złożą ofertę z wymaganymi w treści opisu oświadczeniami i dokumentami;

5)Oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć w ofercie:

1. Oferta przygotowana zgodnie z wzorem tj. załącznik Nr 1;

2. Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2;

3. Wpis do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka województwa w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

4. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej;

5. Wpis do ewidencji placówek oświatowych prowadzonych przez właściwego Prezydenta/Starostę

6. Program szkolenia na obsługę wózków jezdniowych i bezpieczna wymianę butli zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego

7. Harmonogram tematyki instrumentów aktywnej integracji tj. psycholog, doradca zawodowy, szkoleń podnoszących kwalifikacje, z uwzględnieniem opisu zawartego w przedmiocie zamówienia.

8. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego oraz pojazdów używanych w trakcie szkolenia.

6) Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia.

2. Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę brutto tj. uwzględniającą podatek od towarów i usług.

3. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej napisem: Oferta na przeprowadzenie instrumentów aktywnej integracji do projektu pn. „Wracam do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie otwierać przed 14.05.2014 r.

Koperta powinna być następująco zaadresowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach , ul. Plac XXX – lecia PRL 1, 98-358 Siemkowice

Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Oferenta.

7) Opis kryteriów i sposobu dokonania oceny ofert :

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

a) koszt szkolenia – 50 pkt

b) doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzaniu usług szkoleniowych zgodnych z przedmiotem zamówienia w okresie 3 lat wstecz przed upływem terminu składania ofert – 20 pkt

c) kwalifikacje kadry dydaktycznej – 20pkt

d) dostosowanie jakości pomieszczeń oraz wyposażenie w sprzęt, pomoce dydaktyczne i środki dydaktyczne do potrzeb szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – 10 pkt

Ad a. Maksymalna liczbę pkt otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie usługi szkolenia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymują odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

CN

P=-------------------x 100 x 50%

COB

gdzie: CN – najniższa zaoferowana cena

COB – cena zaoferowana w badanej ofercie

Waga punktowa 50 pkt

Ad b Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie dołączonego do oferty wykazu usług szkoleniowych z zakresu przedmiotu zamówienia ( co najmniej 3 usługi powinny zawierać potwierdzenie przeprowadzenia ich z należytą starannością).

Ofert w tym kryterium będą oceniane wg poniższych przedziałów:

1) przeszkolonych 120 osób i powyżej – 20 pkt

2) przeszkolonych 100-120 osób – 15 pkt

3) przeszkolonych 50-100 osób – 10 pkt

4) przeszkolonych 1-50 osób – 5 pkt

Waga punktowa 20 pkt

Ad c Przy ocenie brane będzie pod uwagę:

a) czy liczba i kwalifikacje wykładowców SA adekwatne do proponowanego programu szkolenia /wykładowcę łączyć z prowadzonym szkoleniem/

§ wykształcenie zasadnicze zawodowe związane z przedmiotem zamówienia – 5 pkt

§ wykształcenie średnie – 5pkt

§ wykształcenie średnie (związane z przedmiotem zamówienia )- 10 pkt

§ wykształcenie wyższe - 15 pkt

§ wykształcenie wyższe (związane z przedmiotem zamówienia ) – 20 pkt

Obliczenie nastąpi wg wzoru:

Liczba pkt uzyskanych przez kadrę

-------------------------------------------x 100 x 20%

Maksymalna liczba pkt jaka może uzyskać kadra

Waga punktowa 20 pkt

Ad d Dostosowanie jakości pomieszczeń oraz wyposażenie w sprzęt, pomoce dydaktyczne i środki dydaktyczne do potrzeb szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Waga punktowa 10 pkt.

Obliczenie punktów nastąpi poprzez zsumowanie wszystkich punktów wg podanych kategorii

8) Osoby upoważnione do kontaktowania się z Oferentami: Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania wyjaśnień następujące osoby:

1. Małgorzata Lechowska koordynator projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach,

tel. /43/ 8417269

siedziba lokalu: ul. Plac XXX-lecia PRL 1, 98-358 Siemkowice

9) Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach, ul. Plac XXX – lecia 1, 98-358 Siemkowice.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.05.2014r. o godz. 900. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Oferentowi bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2014r. o godz. 915.

10) Termin i miejsce zawarcia umowy: Umowa zostanie zawarta w terminie określonym przez Zamawiającego. W wyniku niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa realizacji usługi w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

11) Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym umowy realizacji usługi.

12) Oferent, którego oferta przewyższy cenę jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia – zostanie odrzucona.

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego