Dzisiaj jest Wtorek. 22 września 2020. Imieniny obchodzą Joachim, Joachima, Maurycy, Prosimir, Tomasz. Do końca roku zostało 101 dni.
WÓJT GMINY SIEMKOWICE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMKOWICACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY: ASYSTENT RODZINY
Autor: Katarzyna Pęczek   
piątek, 09 stycznia 2015

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 98-354 Siemkowice, ul. Plac XXX-lecia PRL1

Wymiar czasu pracy: ½ etatu-w systemie zadaniowego czasu pracy

Okres zatrudnienia: od 01.02.2015 r. do 31.12.2015 r.

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
 5. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 6. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 7. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 8. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 9. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności, poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 10. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 11. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 12. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 13. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
 14. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 15. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 16. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

 

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

1. wykształcenie: wyższe, na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

2. Wymagania konieczne

•     niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

•     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;

•     brak ograniczeń w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej;

•     wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego;

•     dobry stan zdrowia;

•     nieposzlakowana opinia;

•     obywatelstwo polskie.

•     cechy osobowościowe: samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność na sytuacje stresowe, terminowość, dokładność, sumienność, bezstronność, empatia

•     uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami, komunikatywność;

•     gotowość udzielania pomocy;

•     poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka:;

•     wysoka kultura osobista;

•     umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;

•     obsługa komputera i urządzeń biurowych;

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;
 • Posiada prawo jazdy kat. B.

III. Wymagane dokumenty:

•     życiorys (CV);

•     list motywacyjny

•     kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły);

•     kserokopia innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

•     kwestionariusz osobowy;

•     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych:

•     oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

•     kserokopie świadectw pracy;

•     oświadczenie o dobrym stanie zdrowia;

•     pisemne oświadczenie o przystąpieniu do naboru z klauzulą o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.) " Osoba wybrana w naborze, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązana jest do przedłożenia w OPS zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego ( na własny koszt), pod rygorem uznania rezygnacji ze złożonej oferty pracy.

_____Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 98-354 Siemkowice, ul.Plac XXX-lecia PRL 1 z dopiskiem: „ Asystent Rodziny ” w nieprzekraczalnym terminie do 23.01.2015 do godz. 15:00.

_____Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy Siemkowice. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Siemkowicach: www.gminasiemkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Siemkowice, 09.01.2015r.

WÓJT GMINY

Zofia Kotynia

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego