Dzisiaj jest Środa. 20 października 2021. Imieniny obchodzą Budzisława, Irena, Jan Kanty, Kleopatra, Wendelin, Witalis. Do końca roku zostało 73 dni.
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30tys euro - Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipniku
czwartek, 19 lutego 2015

Siemkowice, dn.19.02.2015 r.

Gmina Siemkowice

98 – 354 Siemkowice

ul. Plac XXX – Lecia PRL 1

IRŚ.ZP. 271.1.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

o wartości poniżej 30tys euro.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipniku” o powierzchni z nawierzchni trawiastej - 70,0 m2 i nawierzchni z piasku – 87,0 m2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w zakresie operacji „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączonej dokumentacji technicznej. Zamawiający przewiduję rozwiązania równoważne. Wymagany minimalny okres gwarancji 3 lata. Oferta z krótszym okresem gwarancji zostanie odrzucona.

Termin wykonania : 20.03.2015

 1. Kryteria oceny najkorzystniejszej oferty • Cena -100%.
 2. Sposób obliczenia ceny.

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załączonego wzoru kosztorysu ofertowego. Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty wiązane wykonaniem zamówienia, w tym: zakup materiałów, wyposażenia, transport, montaż, opłaty, podatki, itp.

 • Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy zgodny załączonym wzorem.

Brak kosztorysu spowoduje odrzucenie oferty.

 1. Termin, sposób i miejsce składania ofert:
 • Oferty należy składać w terminie do 27 lutego 2015 roku do godziny 10.00 w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Oferta na Budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipniku”
 • Otwarcie ofert nastąpi 27 lutego 2015 roku o godzinie 10.15.
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie, zawiadomienie może również przesłać pocztą elektroniczną lub faksem.
 2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku :
 • gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty przewidzianej na realizację zadania
 • wystąpi istotna zmiana okoliczności zmiana okoliczności powodująca , że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W załączeniu: projekt budowlany, przedmiar robót , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wzór umowy, druk oferty. W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się pisemnie z Tadeusz Ślusarek : tel. fax. 43 841 72 17, e-mail: tadeusz. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załączniki:

Projekt budowlany
Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

wykonania

Druk oferty
Druk umowy
 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów