Dzisiaj jest Środa. 1 grudnia 2021. Imieniny obchodzą Długosz, Edmund, Eligiusz, Eliga, Iwa, Natalia, Natalis, Platon, Sobiesława. Do końca roku zostało 31 dni.
Zapytanie ofertowe o cenę na przygotowanie i dowóz posiłków dla dzieci z Gminy Siemkowice
Autor: Izabela Marchewka   
poniedziałek, 18 lipca 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę: - usług dożywiania dzieci w szkołach podstawowych umiejscowionych na terenie Gminy Siemkowice współfinansowanych z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

1. Zamawiający :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach

ul. Plac XXX-lecia PRL 1, 98-354 Siemkowice


2. Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie i dowóz posiłku dla ok. 40 dzieci uczęszczających do szkół:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipniku,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Radoszewicach.


3.Termin realizacji zamówienia 02.09.2016 – 29.06.2017 r.

 1. Kryterium wyboru: Cena jest istotnym kryterium oceny ofert

 

4. Inne istotne warunki zamówienia:

 • Zamawiający oczekuje przygotowania jednego gorącego posiłku w postaci : 2 dni w tyg. zupa z wkładką mięsną (podana z chlebem, makaronem, ryżem lub ziemniakami) i 3 dni tzw. drugie danie z surówką - w tygodniu dla każdego dziecka. Dopuszcza się również na drugie danie: pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety.

 • Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 400 ml.

 • Drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 450 gramów: ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż lub inne) 200 g, mięso 100 g i surówka 150 g.

 • Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być mniejsza niż 500 kcal.

 • Posiłki muszą być porządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą wykonane być ze świeżych i wyłącznie naturalnych produktów (wg. Norm żywienia Instytutu żywności i żywienia w Warszawie)

 • Wykonawca będzie dostarczać gorące posiłki własnym transportem w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie temperatury oraz jakości pożywienia

 • Wykonawca zapewnia częściowo naczynia – talerze, sztućce.

 • Brudne naczynia zabierane będą przez wykonawcę i przywożone czyste – zgodnie z przepisami wyparzone

 • Wykonawca zobowiązany jest do ustalania harmonogramu dostarczania posiłków (dni, godziny i ilość posiłków w danym dniu) z Dyrektorami w/w szkół.

 • Jadłospis będzie układany przez Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem i dostarczany Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach a także Dyrektorom do szkół. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Kierownika GOPS działającego w porozumieniu z Dyrektorami szkół będą brane pod uwag przez Wykonawcę.

 • Wykonawca powinien zaoferować cenę zawierającą w sobie wszystkie nośniki kosztów (również transportu) dla okresu wykonania zamówienia

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu w trakcie trwania umowy.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

 • oferta

 • oświadczenie oferenta

 • umowa

 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

Oferta wraz z resztą załączników - winny być podpisane przez osobę upoważnioną. Ofertę (załącznik nr 1) wraz z podpisanymi: oświadczeniem (załącznik nr 2) i wzorami umowy – sporządzonej w dwóch egzemplarzach (załącznik nr 3) należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci w szkołach”

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę złożyć należy do dnia 02.08.2015r. do godz. 14:30

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach, pok. 38, lub przesłać pocztą.

9. Termin związania ofertą 02.09.2016 – 29.06.2017

10. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie: Izabela Marchewka, tel. 43/ 84-72-69

Załącznik nr 1 - oferta
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - wzór umowy

p.o Kierownik GOPS

Izabela Marchewka

 

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów