Dzisiaj jest Wtorek. 21 listopada 2017. Imieniny obchodzą Albert, Alberta, Albertyna, Janusz, Konrad, Konrada, Maria, Piotr, Regina, Rena, Rufus, Twardosław, Wiesław. Do końca roku zostało 41 dni.
 

Nowy numer konta bankowego UG Siemkowice

BS Warta O/Siemkowice - 69 9270 1029 0200 0794 2002 0190

Konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego

19148 razy czytano artykul

Siemkowice  06.11.2012 r.

 

 

 

Wójt Gminy Siemkowice

zaprasza  organizacje pozarządowe

do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Siemkowice  na  2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Siemkowice oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

Obowiązek powyższy został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w Urzędzie  Gminy w Siemkowicach

w terminie do 13  listopada 2012 roku    na  załączonym  formularzu.

Zał .

1. Projekt programu.

2. Formularz uwag i wniosków.

 

 

Formularz  uwag i wniosków

 

do projektu Programu współpracy Gminy Siemkowice   na  2013z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

1. Nazwa organizacji zgłaszającej uwagi i wnioski:

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

2. Uwagi do projektu Programu Współpracy Gminy Siemkowice z organizacjami

pozarządowymi na 2013 r.

……………………………………………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

 

3. Wnioski oraz proponowane zmiany do projektu :

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

 

4. Uzasadnienie proponowanych zmian :

………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………

/data ,  pieczęć oraz podpis osób reprezentujących organizację/

 

ZARZĄDZENIE Nr 138/2012

WÓJTA GMINY SIEMKOWICE

z dnia 06 listopada 2012 roku

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Siemkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 z 2012r poz.567) oraz uchwały Nr VI/27/11 Rady Gminy Siemkowice z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Wojewódzkiego z  2011r. Nr 244, poz.25480 ) zarządzam:

 

 

§ 1. 1. Przeprowadzenie konsultacji w formie wyrażania pisemnej opinii do projektu Rady Gminy Siemkowice w sprawie Programu Współpracy Gminy Siemkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

2. Projekt o którym mowa w ust. 1 zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Siemkowice www.gminasiemkowice.pl Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz przesłany do organizacji.

3.Opinie do projektu organizacje składać będą w formie pisemnej do Wójta Gminy Siemkowice w terminie od dnia 7 listopada do 13 listopada 2012.

4.Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe prowadzące działalności na terenie Gminy Siemkowice.

 

§ 2. Ustalam Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siemkowicach odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji.

 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu i  wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Wójt Gminy Siemkowice

- Zofia Kotynia

 

 

 

 

 

/Projekt/

Uchwała Nr …............................

Rady Gminy Siemkowice

z dnia …......................................

 

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Siemkowice w roku 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; ze zmianami: z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwala się co następuje:

 

§ 1. Uchwala się program współpracy Gminy Siemkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemkowice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik  nr  1

Do  Uchwały  Nr ........

Rady  Gminy  Siemkowice

Z  dnia  ..........................

 

PROGRAM  WSPÓŁPRACY


Gminy Siemkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w  art. 3 ust. 3  ustawy   o  działalność pożytku  publicznego   i  wolontariacie   na  rok  2013

W s t ę p

Działalność  pożytku  publicznego  jest  działalnością   społecznie  użyteczną  prowadzoną przez  organizacje  pozarządowe  w  sferze  zadań  publicznych  określonych  w  ustawie .

Osoby   zrzeszone  w  organizacjach  poprzez  swą  działalność  sprzyjają  tworzeniu  więzi  społecznych,  odpowiedzialności   za  swoje  otoczenie  oraz  zaspokajaniu  potrzeb  różnych  grup społecznych.

Gmina  dążąc  do  wspierania  działalności  pożytku  publicznego  tworzy  ,,Program  współpracy’’   Gminy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz z podmiotami wymienionymi  w  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok. W  ramach  realizacji  tego   programu  kontynuowane  będą  jasne  i  czytelne  rozwiązania  opierające  się  na  zasadach  suwerenności  stron,  partnerstwa,  efektywności,  uczciwej  konkurencji  i  jawności.

Rozdział   1

Cel  główny  i  cele  szczegółowe

1. Podstawowym  celem  przygotowania i  wdrożenia ,,Programu  współpracy Gminy z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o  działalności pożytku publicznego i  wolontariacie na rok 2013’’  jest  kształtowanie  demokratycznego  ładu  społecznego  w  środowisku  lokalnym  poprzez   budowanie partnerstwa pomiędzy administracją  publiczną a organizacjami  pozarządowymi .

2.Celami  szczegółowymi  programu  są:

1/  Umacnianie  w  świadomości  społecznej  poczucia  odpowiedzialności  za  siebie,

swoje  otoczenie  i  lokalna  wspólnotę,

2/ Zwiększenie  aktywności  mieszkańców  w  pełniejszej  aktywizacji  i  umiejętności

rozwiązywania  lokalnych  problemów,

3/  Stworzenie  warunków  do  powstania  inicjatyw  zmierzających  do  zwiększenia  roli

organizacji  pozarządowych,

4/  Uzupełnianie  działań  gminy  w  zakresie   jej  ustawowych  obowiązków,

5/  Otwarcie   na  innowacyjność  poprzez  umożliwianie   organizacjom  pozarządowym

indywidualnego  wystąpienia  z  ofertą  realizacji  projektów  konkretnych  zadań

publicznych .

Rozdział  2

Adresaci  programu


1.  Program  współpracy  adresowany  jest  do:

1/  stowarzyszeń  i  fundacji  nie  będących  jednostkami  sektora  finansów  publicznych

i  nie  działających w  celu  osiągnięcia  zysku,

2/  osób  prawnych  i  jednostek  organizacyjnych  kościoła  katolickiego,  innych

kościołów  i  związków  wyznaniowych ,  jeśli  ich  cele  statutowe  obejmują

prowadzone  działalności  pożytku  publicznego,

3/   Innych  podmiotów  prawnych  i  jednostek  nie  posiadających  osobowości  prawnej,

4/   Stowarzyszeń jednostek  samorządu.


Rozdział  3

Realizatorzy   programu

1.Głównymi  uczestnikami  w  realizacji  programu  współpracy  ze  strony  Gminy

Siemkowice  będą:

1/  rada  gminy  -  poprzez  uchwalenie  rocznego  programu  współpracy z  organizacjami

pozarządowymi,

2/   wójt  gminy – w  zakresie  realizacji  programu  współpracy  decydowania

o przyznaniu  dotacji  lub  innych  form  pomocy  poszczególnym  organizacjom  oraz

dysponowania  środkami  w  ramach  budżetu.

3/  komisje  konkursowe – w  zakresie  poprzedzenia  otwartego  konkursu  ofert  na

realizacje  zadań  zleconych  organizacjom  pozarządowym,

4/  pracownicy  urzędu  gminy  oraz  jednostki  organizacyjne  gminy  w  zakresie

bieżącej  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  w  ramach  swoich

kompetencji  określonych  w  regulaminie  lub  statutowo  w  tym  konsultowania

projektów  aktów  prawnych.

Rozdział  4

Formy     współpracy

Współpraca  pomiędzy  gminą  Siemkowice  a  organizacjami  pozarządowymi  może  być  prowadzona  poprzez:

1)      Zlecenia  organizacjom  pozarządowym  realizacji  zadań  publicznych  na  zasadach  określonych  w  ustawie  w    ramach  organizowanych otwartych konkursów  ofert które mogą mieć formy:

a)  powierza  wykonania  zadań  publicznych  wraz  z  udzieleniem  dotacji  na

finansowanie  ich  realizacji,

b)wspierania wykonania  zadań  publicznych  wraz  z  udzieleniem  dotacji  na    dofinansowanie ich  realizacji.

2)      zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z przepisami określonymi w art. 19   a ustawy,

3)      wzajemne  informowanie  się  o planach i kierunkach  działalności,

4)      tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,

5)      konsultowanie  projektów  aktów  prawnych  w  dziedzinach dotyczących

działalności  statutowej  organizacji  pożytku  publicznego.


Rozdział   5

Zadania  Publiczne

1.  Gmina  Siemkowice  planuje  współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi  w  zakresie  realizacji  zadań  wymienionych  w  art.  4  ust .1  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie ,  szczególnie  w zakresie:

1)      pomocy  społecznej  w  tym  pomocy  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej,

2)      działania  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych,

3)      wypoczynku  dzieci  i  młodzieży,

4)      upowszechniania  kultury,  kultury   fizycznej  i  sportu,

5)      porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  oraz  przeciwdziałania  patologiom  społecznym,

6)      promocji  zatrudnienia  i  aktywizacji  zawodowej  osób  pozostających  bez  pracy  i zagrożonym  zwolnieniem  z  pracy,

7)      Działalności  wspomagającej  rozwój  gospodarczy,  w  tym  rozwój przedsiębiorczości.

Rozdział  6

Okres     realizacji  i  programu


1   Niniejszy  program  współpracy    realizowany  będzie  w  2013 roku.


Rozdział  7

Tryb  powoływania  i  zasady  działania  komisji  konkursowych  do  opiniowania  ofert  w  otwartych  konkursach  ofert.

1.Komisje  konkursowe  powołane  są  w  celu  opiniowania  ofert  złożonych  przez  organizacje  pozarządowe   w  ramach  ogłoszonych otwartych konkursów ofert.


2.Wójt  Gminy  Siemkowice  każdorazowo  po  ogłoszeniu  otwartego  konkursu  ofert

na  realizacje  zadań   publicznych  powołuje  w  drodze  zarządzenia  komisje

konkursową  do  oceny  złożonych  ofert.

3 .  Udział  w  pracach  komisji  jest  nieodpłatny    i  nie  przysługuje  zwrot  kosztów

podróży.

  1. W  ocenie  oferty złożonej w konkursie , nie  może brać udziału osoba , której powiązania ze składającym podmiotem mogą budzić zastrzeżenia  co do jej bezstronności.
  2. Do zadań komisji konkursowej należy:

a)      dokonać oceny formalnej i  merytorycznej z uwzględnieniem kryteriów określonych  w treści ogłoszenia konkursowego,

b)      komisja konkursowa w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie wskazując występujące braki,

c)      przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy ofertami,

d)     Komisja przedstawia protokół  z posiedzenia Wójtowi Gminy Siemkowice z propozycją  kwot dotacji na realizację poszczególnych ofert,

e)      Ostateczna decyzję o przyznaniu  i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Siemkowice.


Rozdział  8

P o s t a n o w i e n i a     k o ń c o w e


Szczegółowe zasady przyznania dotacji, warunki ubiegania się o dotację  przez  organizacje pozarządowe , tryb przyznania  i rozliczenia i kontroli udzielonych dotacji określają  przepisy:

1.Ustawa  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie  dnia  2  kwietnia  2003

(Dz. U. Nr  96, poz. 873 z póź. zm.)

2. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  15  grudnia  2010  r  w  sprawie  wzoru  oferty  realizacji  zadania  publicznego  ramowego  wzoru  umowy  wykonanie zadania  publicznego  z  wykonania  tego  zadania   (  Dz.  U. Z 2011 r Nr  6 poz. 25)

3.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  programie  zastosowanie  maja    przepisy  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie,  Kodeksu  Cywilnego  ustawy  o  finansach  publicznych  oraz  ustawy  o  zamówieniach  publicznych.


,,Program  współpracy  Gminy  Siemkowice  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o  działalność  pożytku  publicznego             i wolontariacie  na rok 2013  jest  wyrazem  aktywnej  i  otwartej  polityki  Gminy  wobec  tych  organizacji.  Określa  on  partnerów,  którzy  będą  zaangażowani  we  współpracę  oraz  wyznacza  jej  kierunki.  Program  ten  ma  charakter  otwarty  i  zakłada   możliwość  uwzględnienia   nowych   form  współpracy    i  doskonalenia  tych,  które  już  zostały  określone.

Przyjęcie  programu  służyć  będzie  lepszej  współpracy  Gminy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  efektywniejszemu  realizowaniu  przez  te  organizacje zadań  publicznych .

 
 

Polecane Strony


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach

Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego


Portal Gminy Siemkowice