Dzisiaj jest Czwartek. 26 maja 2022. Imieniny obchodzą Beda, Filip, Marianna, Paulina, Więcemił, Wilhelmina. Do końca roku zostało 220 dni.
Projekty Unijne Gminy Siemkowice

Gmina Siemkowice zrealizowała inwestycję pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na świetlicę wiejską w Zmyślonej Gmina Siemkowice”, która została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Inwestycja zrealizowana została w miejscowości Zmyślona nr 10.

Koszty całkowite inwestycji – 713 729,55 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej – 307 406,00 zł

W ramach zrealizowanej operacji, Gmina Siemkowice dokonała przebudowy budynku byłej szkoły podstawowej oraz zakupu podstawowego wyposażenia do budynku świetlicy. Głównym wykonawcą zadania był Zakład Remontowo – Budowlany „JORG” A.G. Kukuła z Działoszyna. Operacja została podzielona na dwa etapy:

Część I – wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, roboty rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu, instalacje wewnętrzne kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej, instalacja odgromowa, nadzór inwestorski.

Część II zadania – zakup wyposażenie sali na zajęcia komputerowe tj. zakup pięciu komputerów stacjonarnych oraz drukarek laserowych, zakup sprzętu AGD m.in. lodówka, mikrofalówka, zmywarka, zakup wyposażenia sali gier i zabaw m.in. stół do bilarda czy tenisa stołowego.

Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, zapewniającej warunki do organizowania i uczestnictwa społeczności lokalnej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych i integracyjnych.


 

Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Siemkowicach

Gmina Siemkowice realizuje operację pn. Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków  w Siemkowicach – Etap I mającą na celu Poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Siemkowice poprzez budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4 stycznia 2018 roku została podpisana Umowa z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowlanym „PRZEM-GRI” Sp. z o.o. z Olsztyna, którego wyłoniono w wyniku przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Siemkowicach – Etap I: Etap I – Budowa oczyszczalni ścieków w Siemkowicach, Etap II – Zagospodarowanie terenu wokół oczyszczalni”. Prace związane z budową oczyszczalni obejmują swym zakresem:

- roboty budowlane m.in: budowa budynku technicznego, budowa bioreaktora, wykonanie stacji zlewczej FEK-PAK, wiaty pod agregat prądotwórczy czy rów dla wylotu ścieków oczyszczonych; - w zakresie robót technologicznych i sanitarnych m.in.: punkt zlewny, zbiornik uśredniający ścieków dowożonych, pompownia ścieków surowych, stacja mechanicznego podczyszczania ścieków, reaktor biologiczny, stacja mechanicznego odwadniania osadu, instalacje wodno – kanalizacyjne.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Gospodarka wodno – ściekowa”. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00004-65150-UM0500029/17 z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi została zawarta w dniu 24 lipca 2017 roku i wynosi 1 996 671,00 zł.

Budowa oczyszczalni dofinansowana jest również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Umowa nr 36/OW/P/2017 o dofinansowanie ww. inwestycji w formie pożyczki została zawarta w dniu 19.05.2017 r. i wynosi łącznie 2 574 400,00 zł.


Gmina Siemkowice przystąpiła do realizacji projektu „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Radoszewicach”. W 7 września 2016 roku została podpisana  umowa o dofinansowanie inwestycji  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Koszt inwestycji: 1 366 115,72 zł

Kwota dofinansowania: 792 148,04 zł tj. 74%

Wkład własny: 573 967,68 zł

Kompleksowa termomodernizacja w ramach zadania polegać będzie na:

 • Dociepleniu ścian zewnętrznych,
 • Dociepleniu stropu ostatniej kondygnacji,
 • Modernizacji systemu grzewczego z regulacją,
 • Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Potrzeba racjonalizacji zużycia energii są głównymi przesłankami realizacji przedmiotowej inwestycji. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie wydzielania poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku użyteczności publicznej, poprawa estetyki i ergonomii obiektu oraz obniżenie kosztów utrzymania placówki.

W wyniku przeprowadzenia termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Radoszewicach nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. emisji gazów cieplarnianych. Realizacja projektu jest kontynuacją działań władz Gminy Siemkowice zmierzających do uporządkowania gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej. Wykonanie w/w inwestycji przyczyni się również do poprawy estetyki zabudowy na terenie Gminy.

Zakończenie realizacji Projektu to 30 czerwca 2017 roku.


Projekt współfinansowany jest z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, Oś 4 – Leader

,,Remont świetlicy wiejskiej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemkowicach”

Nr umowy 01581-6930- UM0540482/13

_____W dniu 06.11.2013 r. Gmina Siemkowice złożyła za pośrednictwem LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty” w Osjakowie wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Remont świetlicy wiejskiej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemkowicach". Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację przez LGD w Osjakowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W dniu 28 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Siemkowice o dofinansowanie projektu w wysokości  11.084,57 zł.

_____W ramach projektu w pomieszczeniu przeznaczonym na świetlicę ogólnodostępną wykonano:

 • demontaż boazerii i podłóg drewnianych,
 • naprawę oraz tynkowanie ścian,
 • pomalowano ściany i sufit,
 • posadzkę z płytek kamionkowych GRES wraz z cokolikami.

Całkowita wartość projektu wynosi: 16 872,48 zł, w tym:

 • wydatki kwalifikowalne: 14 323,02
 • wydatki niekwalifikowalne: 2 549,46 zł
 • kwota dofinansowania 11 084,57 zł

_____Inwestycja właśnie dobiegła końca. Dzięki realizacji projektu powstało miejsce spotkań dla społeczności lokalnej obejmujące salę z dostępem do kuchni. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do aktywizacji lokalnych twórców oraz mieszkańców chcących aktywnie zaangażować się w rozwój małej ojczyzny.


Projekt współfinansowany jest w ramach działania  ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”,

,, Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na budowie chodnika oraz remoncie zjazdów mająca na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej
w miejscowości Delfina , gm. Siemkowice

Nr umowy 00406-6922-UM0502810/14 z dnia 12 maja 2015 r.

W dniu 15 czerwca zostały zakończone i odebrane prace realizowane w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na budowie chodnika oraz remoncie zjazdów mająca na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Delfina, gm. Siemkowice.

W ramach projektu wykonano:

 • chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o pow. 725,00 m2;
 • zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej o pow. 264 m2;

Całkowita wartość projektu wynosi: 155.562,53 zł, w tym:

 • wydatki kwalifikowalne: 126.476,60
 • wydatki niekwalifikowalne: 29.085,93 zł
 • kwota dofinansowania 94.857,45 zł

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości życia w tym bezpieczeństwo mieszkańców, umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, jak również wpłynie na poprawę atrakcyjności i wizerunku miejscowości Delfina.


 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów