Dzisiaj jest Poniedziałek. 10 sierpnia 2020. Imieniny obchodzą Asteria, Bernard, Bogdan, Borys, Filomena, Laurencjusz, Wawrzyniec, Prochor, Wierzchosław. Do końca roku zostało 144 dni.
Aktualności z gminy...
Spotkanie z autorką Jolantą Szwalbe - Gminna Biblioteke Publiczna w Siemkowicach
Autor: Jolanta Kamyk   
piątek, 06 lutego 2015

 
Usuwanie azbestu
czwartek, 05 lutego 2015

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

SIEMKOWICE – USUWANIE AZBESTU

Wójt Gminy w Siemkowicach informuje, że wnioski na bezpłatny odbiór odpadów zawierających azbest (płyty eternitu falistego i płaskiego) będą przyjmowane do 28 lutego 2015r.

Wnioski należy składać w pok. nr 11 (parter) Urzędu Gminy w Siemkowicach. Wnioski złożone po tym terminie będą realizowane w 2016 r.


Pliki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie demontażu i usunięcie

wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości

 
WÓJT GMINY SIEMKOWICE z siedzibą, ul. Plac XXX - Lecia PRL 1, 98-354 Siemkowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziale w prawie własności gruntu, znajdujących się w...
środa, 04 lutego 2015

Siemkowice, dn. 03.02.2015 r.

WÓJT GMINY SIEMKOWICE

z siedzibą, ul. Plac XXX - Lecia PRL 1, 98-354 Siemkowice

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na

sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziale w prawie własności gruntu, znajdujących się w budynku Domu Nauczyciela w Radoszewicach przy ul. L.A. Niemojewskich 1, gm. Siemkowice,  położone na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 783/2 o pow. 0,2858 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu ,VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą nr KW SR2W/000013166/9 .

W dziale trzecim „Prawa, roszczenia i ograniczenia” jest wpis o następującej treści:”Czyni się wzmiankę, iż obiekty; dwór w Radoszewicach i park w Radoszewicach wpisane zostały do rejestru zabytków województwa sieradzkiego pod Nr 266/AI360/A”

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 – z póź. zm.).

I. Sprzedaży podlegają następujące lokale:

1) Lokal Nr 1 o powierzchni użytkowej 84,39 m2 oraz pomieszczenie przynależne (piwnica)  o pow. 45,64 m2 wraz  z odpowiadającym temu lokalowi udziałem wynoszącym 13003/100365 części  w prawie współwłasności części wspólnych budynku, kotłowni oraz urządzeń wykorzystywanych wspólnie  oraz w prawie współwłasności działki gruntowej nr 783/2 o pow. 0,2858 ha. Cenę nieruchomości stanowi wartość prawa własności nieruchomości lokalowej tj. 69.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć  tysięcy złotych 00/100), w tym wartość udziału wynosząca 0,1295 części w prawie własności gruntu w kwocie 7 122,50 zł.

Lokal niezamieszkały.

2) Lokal Nr 2 o powierzchni użytkowej 80,40 m2 oraz pomieszczenie przynależne; piwnica o pow. 44,63 m2 i  garaż Nr 4 o pow. 15,22 m2 wraz  z odpowiadającym temu lokalowi udziałem 14025/100365 części w prawie współwłasności części wspólnych budynku, kotłowni oraz urządzeń wykorzystywanych wspólnie  oraz w prawie współwłasności działki gruntowej nr 783/2 o pow. 0,2858 ha. Cenę nieruchomości stanowi wartość prawa własności nieruchomości lokalowej tj. 66.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), w tym wartość udziału wynosząca 0,1397 części w prawie własności gruntu w kwocie 7 683,50 zł;

Lokal zamieszkuje Najemca.

3) Lokal Nr 3 o powierzchni użytkowej 82,90 m2 oraz pomieszczenie przynależne; piwnica o pow. 44,74 m2 i  budynek garażowy Nr 6 o pow. 13,41 m2 wraz  z odpowiadającym temu lokalowi udziałem 14105/100365 części w prawie współwłasności części wspólnych budynku, kotłowni oraz urządzeń wykorzystywanych wspólnie  oraz w prawie współwłasności działki gruntowej nr 783/2 o pow. 0,2858 ha. Cenę nieruchomości stanowi wartość prawa własności nieruchomości lokalowej tj. 68.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), w tym wartość udziału wynosząca 0,1405 części w prawie własności gruntu w kwocie 7 727,50 zł;

Lokal zamieszkuje Najemca.

4) Lokal Nr 4 o powierzchni użytkowej 81,26 m2 oraz pomieszczenie przynależne; piwnica o pow. 43,85 m2 ,  budynek gospodarczy Nr 1 o pow. 18,10 m2 , budynek garażowy Nr 2 o pow. 24,79 m2 wraz  z odpowiadającym temu lokalowi udziałem 16800/100365 części w prawie współwłasności części wspólnych budynku, kotłowni oraz urządzeń wykorzystywanych wspólnie  oraz w prawie współwłasności działki gruntowej nr 783/2 o pow. 0,2858 ha. Cenę nieruchomości stanowi wartość prawa własności nieruchomości lokalowej tj. 67.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), w tym wartość udziału wynosząca 0,1673 części w prawie własności gruntu w kwocie 9 201,50 zł;

Lokal zamieszkuje Najemca.

5) Lokal Nr 5 o powierzchni użytkowej 82,51 m2 oraz pomieszczenia przynależne; piwnica o pow. 44,74 m2 oraz komórka  Nr 3 o pow. 6,56 m2 wraz  z odpowiadającym temu lokalowi udziałem 13381/100365 części w prawie współwłasności części wspólnych budynku, kotłowni oraz urządzeń wykorzystywanych wspólnie  oraz w prawie współwłasności działki gruntowej nr 783/2 o pow. 0,2858 ha. Cenę nieruchomości stanowi wartość prawa własności nieruchomości lokalowej tj. 68.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), w tym wartość udziału wynosząca 0,1333 części w prawie własności gruntu w kwocie 7 331,50 zł;

Lokal zamieszkują Najemcy.

6) Lokal Nr 6 o powierzchni użytkowej 81,92 m2 oraz pomieszczenia przynależne; piwnica o pow. 44,69 m2 oraz garaż Nr 5 o pow. 13,41 m2 wraz  z odpowiadającym temu lokalowi udziałem 14002/100365 części w prawie współwłasności części wspólnych budynku, kotłowni oraz urządzeń wykorzystywanych wspólnie  oraz w prawie współwłasności działki gruntowej nr 783/2 o pow. 0,2858 ha. Cenę nieruchomości stanowi wartość prawa własności nieruchomości lokalowej tj. 67.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), w tym wartość udziału wynosząca 0,1395 części w prawie własności gruntu w kwocie 7 672,50 zł;

Lokal zamieszkuje Najemca

7) Lokal Nr 7 o powierzchni użytkowej 84,17 m2 oraz pomieszczenie przynależne; piwnica o pow. 13,05 m2 oraz garaż Nr 8 o pow. 19,77 m2 i komórka 1,91 m2wraz  z odpowiadającym temu lokalowi udziałem 11890/100365 części w prawie współwłasności części wspólnych budynku, kotłowni oraz urządzeń wykorzystywanych wspólnie  oraz w prawie współwłasności działki gruntowej nr 783/2 o pow. 0,2858 ha. Cenę nieruchomości stanowi wartość prawa własności nieruchomości lokalowej tj. 69.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), w tym wartość udziału wynosząca 0,1184 części w prawie własności gruntu w kwocie 6 512,00 zł.

Lokal zamieszkuje Najemca.

II. Nieruchomość znajduje się na terenach, dla których brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemkowice przyjętego uchwałą Nr XV/70/08 z dnia 10.09.2008 przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze o funkcji podstawowej z przeznaczeniem na tereny zabudowy usługowej i użyteczności publicznej oraz funkcji towarzyszącej lub uzupełniającej

z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 marca 2015 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Siemkowicach, pok. Nr 22.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000 zł, dla każdego lokalu, ze wskazaniem nr lokalu którego dotyczy.

Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy w Siemkowicach lub na konto Urzędu Gminy, nr konta 41 9270 1029 0200 0794 2002 0015 BS Warta O/Siemkowice do dnia  02 marca  2015 r..

Oferent, który jest zainteresowany zakupem więcej niż jednego lokalu, winien wpłacić wadium w kwocie odpowiadającej iloczynowi ilości lokali i kwoty wadium określonej w zdaniu powyżej, ze wskazaniem lokalu, którego to wadium dotyczy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczony zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uchylanie się wygrywającego przetarg od podpisania w określonym terminie umowy w formie aktu notarialnego spowoduje przepadek wadium.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje w sprawie sprzedaży w/w nieruchomości udzielane są w Urzędzie Gminy w Siemkowicach, pok. Nr 5, tel. (43) 841 72 69.

Wójt Gminy

Zofia Kotynia

 
Turniej o Puchar Wójta Gminy Siemkowice 2015
Autor: Jadwiga Freus   
wtorek, 03 lutego 2015

W Publicznej Szkole Podstawowej w Siemkowicach 2 lutego 2015 roku odbył się po raz jedenasty Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Siemkowice dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Patronat nad turniejem objeła Wójt Gminy Zofia Kotynia. Organizatorem turnieju był nauczyciel Pan Arkadiusz Beśka. Opiekunowie drużyn Anna Janecka oraz Paweł Dolata.

W turnieju udział wzięli sportowcy:

  • z Lipnika

  • z Radoszewic
  • z Siemkowic
  • oraz Ożegowa

Klasyfikacja końcowa:

Czytaj więcej...
 
Komunikat dla płatników składek w KRUS

_____31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.

_____Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r, że składki na wymienione ubezpieczenia za rolników i domowników obowiązują w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r. i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br.

_____W I kwartale br. zmienił się jedynie wymiar indywidualnie opłacanej miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej. Minimalna miesięczna składka dla tych osób wynosi 158 zł (tj. 9 procent x 1750 zł minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.) Kasa wyjaśnia, że podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla wyżej wymienionych rolników, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2015 r. wynosi 1750 zł. Za styczeń br. składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacić do 15 lutego br.

Czytaj więcej...
 
Bal karnawałowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Radoszewicach
Autor: Aleksandra Romkowska   
piątek, 30 stycznia 2015

"W karnawale wszyscy urządzają bale.
To tradycja bardzo stara,
strojów pięknych co niemiara.
Niech się bawią duzi , mali
zgromadzeni na tej sali".

_____
Tradycyjnie jak co roku w naszej szkole odbył się bal karnawałowy klasy „0” na który zaproszono dzieci z Punktu Przedszkolnego. Wśród uczestników balu były - wróżki, księżniczki, kowboje, piraci, biedronki i inni. Ten dzień był długo wyczekiwany przez dzieci a kiedy nastał przedszkolaki fantastycznie się bawiły. Skoczna muzyka zachęcała do tańca. Oprócz świetnej muzyki były również atrakcyjne zabawy, które sprawiły dzieciom wiele radości i pozostawią w ich pamięci niesamowite wrażenia. W przerwie, po zmaganiach tanecznych na dzieci czekał pyszny poczęstunek.

 
«pierwszapoprzednia121122123124125126127128129130131132133134135następnaostatnia»

Strona 121 z 161
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego