Dzisiaj jest Niedziela. 23 września 2018. Imieniny obchodzą Boguchwała, Bogusław, Libert, Minodora, Tekla. Do końca roku zostało 100 dni.
Aktualności z gminy...
Ogłoszenia o naborze partnera
Autor: Jolanta Sobera   
wtorek, 03 kwietnia 2018

Gmina Siemkowice, na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz art.3 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

ogłasza otwarty nabór na partnera/ partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne

Numer naboru RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Siemkowice.

Okres realizacji projektu: 12 miesięcy, począwszy września 2018 roku (rok szkolny 2018/2019).

Wymagania wobec partnera/ ów:

1. Partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania  się o dofinansowanie, z wyłączeniem:

a)         osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

b)         podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);

c)         podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);

d)         podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1541).

2. Partner posiada min. 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako lider lub partner.

Kryteria premiujące:

 • Oferent uzyska w ocenie 2 punkty dodatkowe, jeżeli wykaże doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu min. 5 projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej w perspektywie 2014-2020 (weryfikacja na postawie tabeli wskazującej: nazwę beneficjenta, tytuł i numer projektu, wartość projektu, dane kontaktowe do osoby z instytucji beneficjenta potwierdzającej udział Oferenta w danym projekcie).
 • Oferent uzyska w ocenie 3 punkty dodatkowe, jeżeli wykaże doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu min. 5 projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020 dotyczących kształcenia ogólnego (weryfikacja na postawie tabeli wskazującej: nazwę beneficjenta, tytuł i numer projektu, wartość projektu, dane kontaktowe do osoby z instytucji beneficjenta potwierdzającej udział Oferenta w danym projekcie).

3. Wykaże odpowiedni wkład w partnerstwo tj:

 • pracowników - specjalistów ds. projektów, specjalistów ds. rozliczeń, itp. (weryfikacja na podstawie tabeli : imię i nazwisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe związane z projektami UE, liczba lat pracy w projektach UE, oświadczenie o dysponowaniu pracownikiem na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenie/inna forma zatrudnienia).
 • Obrót oferenta za rok 2017 (obrót liczony jako przychód ze sprzedaży + dotacje).

4. Potencjalny partner musi wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera.

5. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, a będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie dla Partnera:

 1. Aktywny udział w opracowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu wraz z Liderem, przy czym wybrany Partner nie otrzyma żadnego wynagrodzenia ze strony Gminy za udział w pracach związanych z opracowaniem wniosku o dofinansowanie.
 2. W ramach projektu: właściwa promocja projektu, umieszczanie informacji o realizacji projektu na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie oraz na stronie Gminy.
 3. Zarządzanie projektem wraz z Liderem, w tym w szczególności:
  a. Ścisła współpraca z Beneficjentem projektu/ Partnerami projektu/ Placówkami oświatowymi
  b. Prowadzenie procedur wyboru wykonawców w Bazie Konkurencyjności,
  c. Współpraca z Gminą w zakresie opracowywania procedur przetargowych w projekcie,
  d. Monitoring realizacji projektu;
  e. Przygotowywanie wniosków o płatność wraz z załącznikami w SL 2014,
  f. Prowadzenie ewidencji godzin pracy personelu w SL 2014,
  g. Wprowadzenie danych wszystkich uczestników projektu w SL 2014,
  h. Aktualizacja harmonogramu płatności;
  i. Kontakt z pozostałymi członkami zespołu zarządzającego projektem;
  j. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu zgodnie z zakresem, harmonogramem i budżetem;
  k. Ścisła współpraca z księgowością klienta Beneficjenta pod kątem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektowych.
  l. Uczestnictwo w kontrolach projektu i praca na rzecz projektu do uzyskania pozytywnej weryfikacji końcowego wniosku o płatność, co świadczy o prawidłowym rozliczeniu projektu.

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać:

1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.

2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera.

3. Oświadczenie, iż Partner nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   o finansach publicznych,

- art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

4. Oświadczenie o braku zalegania z należnościami do ZUS i Urzędu Skarbowego.

5. Aktualną polisę OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, na kwotę minimum 100 tyś zł.

Data i miejsce składania ofert:

Urząd Gminy w Siemkowicach Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice pok. Nr 2 (sekretariat)

Oferty należy złożyć do dnia 26 kwietnia 2018 r. do godziny 10:00 w formie papierowej lub elektronicznej (forma zapisu plików pdf) na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Życzenia Wielkanocne Drukuj

Święta Wielkiej Nocy to czas nadziei i odradzającego się życia.

Czas pełen wiary i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju

i serdecznych spotkań w rodzinnym gronie.

życzą


Wójt Gminy Siemkowice

Zofia Kotynia


Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Moryń

 
Komunikaty WIORIN dotyczące stosowania środków ochrony roślin
środa, 28 marca 2018


 
Dzień Kobiet w Gminie Siemkowice 2018 rok
Autor: Irena Biecuszek   
czwartek, 22 marca 2018

11 marca 2018 roku Wójt Gminy Siemkowice oraz Rada Sołecka miejscowości Siemkowice zorganizowała uroczystość z okazji "Dnia Kobiet", która odbyła się w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemkowicach.

Uczestnicy imprezy mieli  okazję wysłuchać koncertu Orkiestry Dętej z Siemkowic pod dyrekcją Kapelmistrza Pana Stanisława Rysia. Niedzielne spotkanie uświetnił także występ artystyczny w wykonaniu  Zespołu "Malwinki" i "Lipniczanie" oraz dzieci uczęszczających do tutejszej Publicznej Szkoły Podstawowej.

Przyjemna atmosfera, jaka panowała podczas wieczoru, pozwoliła naszym Paniom na oderwanie się od codziennych trosk i obowiązków. W czasie trwania uroczystości można było skorzystać z poczęstunku w postaci słodkości, kawy i herbaty.

Organizowana od kilku lat uroczystość z okazji "Dnia Kobiet" cieszy się powodzeniem wśród mieszkańców Gminy Siemkowice i na stałe wpisała się w kalendarz imprez kulturalnych.

Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Zofia Kotynia podziękowała wszystkim Gościom za przybycie i wspólnie spędzony czas, Radzie Sołeckiej za współpracę, a zespołom i uczniom za wspaniałe występy.

 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”
Autor: Irena Biecuszek   
wtorek, 20 marca 2018

W dniu 16 marca 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siemkowicach  odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”, które miały na celu wyłonienie reprezentantów do eliminacji powiatowych ww. turnieju. Eliminacje polegały na rozwiązywaniu testu jednokrotnego wyboru, który składał się z  23 pytań z dziedziny pożarnictwa.

W eliminacjach wzięło udział 27 uczniów ze szkół gminy Siemkowice, w tym:

w I grupie wiekowej (szkoły podstawowe uczniowie klas I – VI) - 9 osób

w II grupie wiekowej (uczniowie szkół podstawowych klasa VII oraz gimnazjum klasy II i III ) - 18 osób

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji gminnych w składzie:

 1. Tomasz Wolnowski - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie
 2. Waldemar Moryń – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siemkowicach
 3. Jacek Michalak – Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siemkowicach
 4. Paweł Dolata – Publiczna Szkoła Podstawowa w Siemkowicach
 5. Irena Biecuszek – Urząd Gminy w Siemkowicach

po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do finału niżej wymienionych uczestników:

 • I grupa wiekowa:

I miejsce – Szymon Górecki – PSP Radoszewice

II miejsce – Mikołaj Walusiak – PSP Siemkowice

III miejsce – Kinga Zimoch – PSP Radoszewice

 • II grupa wiekowa

I miejsce -  Zuzanna Gleń – PSP Siemkowice

II miejsce – Anita Przygoda – PSP Siemkowice

III miejsce – Fabian Górecki – PSP Lipnik

Zwycięzcy Turnieju otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Siemkowice Zofię Kotynia, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali podziękowania - dyplomy za udział w turnieju oraz nagrody pocieszenia. Również opiekunowie przygotowujący dzieci i młodzież do turnieju otrzymali podziękowania. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Siemkowicach Elżbieta Korbaczyńska jako gospodarz Turnieju ufundowała dla uczestników słodkości.

Zdobywcy miejsc od I do III w poszczególnych grupach będą reprezentować gminę na szczeblu powiatowym  OTWP, który odbędzie się w dniu 21 marca 2018 roku , w  budynku Zespołu Parkowo – Pałacowego w Działoszynie, ul. Zamkowa 22. Rozpoczęcie Turnieju nastąpi o godz. 10.00.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a zwycięzcom życzymy powodzenia w kolejnych etapach eliminacji.

 
Uwaga hodowco świń
Autor: Administrator   
czwartek, 15 marca 2018

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, iż afrykański pomór świń (ASF) występuje w Polsce od lutego 2014 roku. To śmiertelna, zakaźna oraz zaraźliwa choroba świń oraz dzików. Nie zagraża życiu i zdrowiu człowieka. Powoduje jednak znaczne straty dla właścicieli świń oraz dla producentów mięsa wieprzowego.

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii w Wieluniu zaprasza wszystkich hodowców świń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką afrykańskiego pomoru świń na szkolenie, które odbędzie się 23 marca 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach.

Poniżej zamieszczamy przydatne informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF terytorium Polski wynikającego z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionym rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).

Wymagania ustanowione w w/w rozporządzeniu mają na celu zwiększenie ochrony stad świń przed ASF w gospodarstwach, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).

Wymagania dla gospodarstw:
1. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
2. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie
3. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
4. utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
5. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
6. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
8. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
9. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
10. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
11. zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

W gospodarstwach obowiązuje również zakaz:
1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,
3. karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,
4. wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

Ważne daty:
Od dnia 28 lutego 2018 r.– powyższe wymagania obowiązują w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, zlokalizowanych na terytorium RP poza obszarami objętymi restrykcjami (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).
Od kwietnia 2018 r. – prowadzone będą planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spełnienia ww. wymagań.
Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt:

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w spełnianiu powyższych wymagań, powiatowi lekarze weterynarii:
1) zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy będą wydawać decyzje administracyjne z nakazem usunięcia uchybień w czasie nie dłuższym niż 5 miesięcy;
lub
2) zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy będą mogli wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń oraz zakazem ich utrzymywania w gospodarstwie, z możliwością uzgodnienia z hodowcą czy świnie zostaną poddane ubojowi w rzeźni, czy też ubojowi na użytek własny;
3) zgodnie z art. 48 b ust. 3 będą wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń i zakazem ich utrzymywania, w przypadku nieusunięcia uchybień po czasie określonym w pkt 1);
4) za ubite lub zabite świnie nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.
5) nie wcześniej niż po upływie roku od czasowego wstrzymania utrzymywania świń, hodowca może zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii, że spełnił wymagania. Jeżeli kontrola weterynaryjna przeprowadzona na wniosek posiadacza zwierząt wykaże, że w gospodarstwie zapewniono spełnianie wymagań, powiatowy lekarz weterynarii może uchylić zakaz utrzymywania w gospodarstwie świń.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego dla gospodarstw w przypadku czasowej likwidacji hodowli świń w wyniku wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Wypłata środków finansowych będzie realizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Przewidywane jest wsparcie w wysokości 132 PLN/za 1 sztukę świni/rok przez 3 lata za każdy rok nie utrzymywania świń:

1. za każdą świnię, w gospodarstwach utrzymujących do 50 świń,
2. w gospodarstwach utrzymujących powyżej 50 świń, wsparcie będzie wypłacane maksymalnie za 50 sztuk.

Jak rozpoznać ASF?
U zwierząt występuję gorączka, może osiągać nawet do 42°C, przyśpieszony oddech, osowiałość, możliwa utrata apetytu i pragnienia (niekoniecznie), przekrwienia lub zasinienia mogą wystąpić na uszach, ogonie, kończynach i klatce piersiowej. Zazwyczaj pierwsze w stadzie chorują duże sztuki: lochy, knury, tuczniki. Padnięcia nawet pojedynczych świń w stadzie mogą być skutkiem rozwijania się zakażenia świń wirusem ASF w gospodarstwie. Nie należy zatem zwlekać ze zgłoszeniem informacji o niepokojących objawach do lekarza weterynarii opiekującego się stadem lub do najbliższej lecznicy dla zwierząt. W przypadku wykrycia ASF w gospodarstwie, w którym przestrzegane są przepisy prawa dotyczące zdrowia zwierząt oraz identyfikacji i rejestracji świń– właścicielowi przysługuje pełne odszkodowanie za zabite zwierzęta, zniszczone produkty i sprzęt w gospodarstwie.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.wetgiw.gov.pl/ASF lub u właściwego powiatowego lub wojewódzkiego lekarza weterynarii.

Pliki do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi
 
«pierwszapoprzednia123456789101112131415następnaostatnia»

Strona 14 z 112
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


Ochrona Danych Osobowych


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego