Dzisiaj jest Środa. 20 października 2021. Imieniny obchodzą Budzisława, Irena, Jan Kanty, Kleopatra, Wendelin, Witalis. Do końca roku zostało 73 dni.
Aktualności z gminy...
Zaproszenie na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.
czwartek, 10 marca 2016

 
Dzień Kobiet w Gminie Siemkowice - Zaproszenie

 
ZARZADZENIE 68/2016 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 7 marca 2016r W sprawie przyznania dotacji na wspieranie zadania publicznego rozwoju sportu na terenie gminy Siemkowice
poniedziałek, 07 marca 2016

ZARZADZENIE 68/2016
Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 7 marca 2016rW sprawie przyznania dotacji na wspieranie zadania publicznego rozwoju sportu na terenie gminy Siemkowice

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r poz.1515 z późn. zm.) § 3 ust. 2,uchwały Nr XV/67/12 Rady Gminy Siemkowice z dnia 24 luty 2012 r. ( Dz.Urz.Woj. Łódzkiego poz. 1158 z 10.04.2012 r.) w sprawie określenie i trybu finansowanie rozwoju sportu w gminie Siemkowice, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyznaje dotacje na ogólną kwotę 25 000 zł/ dwadzieścia pięć tysięcy zł/ dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Siemkowice w ramach wspieranie zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w gminie Siemkowice na 2016 rok.

§ 2. Wykaz podmiotów, którym przyznano dotację o której mowa w § 1.

lp

Nazwa klubu sportowego

Kwota dotacji w zł

1

Klub Sportowy Radoszewice

6.000

2

Ludowy Klub Sportowy ,,Zryw’’ Ożegów

7.000

3

Ludowy Klub Sportowy ,, Zagłębie ‘’ Lipnik

6.000

4

Gminny Klub Sportowy Siemkowice

6.000

 

Razem

25.000

§ 3. Decyzja o przyznaniu dotacji została podjęta po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Siemkowice.

§ 4. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarta umowa pomiędzy Gminą Siemkowice a klubem sportowym któremu przyznano dotację.

§ 5.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy

( - ) Zofia Kotynia

 
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Siemkowice na rok 2016
poniedziałek, 07 marca 2016

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu
na terenie Gminy Siemkowice
na rok 2016

Zgodnie z uchwałą nr XV/67/12 Rady Gminy Siemkowice z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie określenia wniosków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Siemkowice informujemy że, wpłynęły w tej sprawie następujące wnioski. Niżej wymienione wnioski zaopiniowano pozytywnie oraz przyznano dofinansowanie na wsparcie klubów sportowych w następujących kwotach:

Rodzaj zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy, w tym młodzieży poprzez prowadzenie i udział drużyn piłki nożnej seniorów w rozgrywkach sportowych.

Nazwa oferenta, którego została wybrana oferta:

1. Klub Sportowy Radoszewice Klasa ,,B''

adres: 98- 354 Siemkowice Radoszewice ul Niemojewskich 1 B

Wysokość przyznanych środków na realizację zadania: 6 000-zł ( słownie złotych: sześć tysięcy)

2. Ludowy Klub Sportowy ,,Zryw'' Ożegów Klasa ,,A''

adres: 98-354 Siemkowice ,Ożegów ul. Piaskowa 9

Wysokość przyznanych środków na realizację zadania: 7 000 -zł (słownie złotych: siedem tysięcy

3. Ludowy Klub Sportowy ,,Zagłębie'' Lipnik Klasa ,,B''

adres: 98-354 Siemkowice Lipnik 96 A

Wysokość przyznanych środków na realizacje zadania: 6 000-zł (słownie złotych: sześć tysięcy)

4.Gminny Klub Sportowy Siemkowice Klasa ,, B''

adres: 98-354 Siemkowice ul Wierzbowa 5

Wysokość przyznanych środków na realizację zadania: 6 000-zł (słownie złotych: sześć tysięcy )

Wójt Gminy

( - ) Zofia Kotynia

 
Bezpłatne spotkanie z pracownikami Agencji Rynku Rolnego OT Łódź
środa, 17 lutego 2016

 
Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej
poniedziałek, 15 lutego 2016

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej
Formularz zgłoszeniowy

 

INFORMACJA O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ

 
Informacja dla mieszkńców Gminy Siemkowice – usuwanie azbestu w 2016 roku
czwartek, 28 stycznia 2016

Wójt Gminy w Siemkowicach informuje, że wnioski na bezpłatny odbiór odpadów zawierających azbest (płyty eternitu falistego i płaskiego) będą przyjmowane do 31 marca 2016r. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Siemkowice, Plac XXX – lecia PRL 1, w pok. nr 11 (parter). Wnioski złożone po tym terminie będą realizowane w 2017r.

Pliki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie demontażu i usunięcie

wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości
 
Dyżur pracownika Urzędu Skarbowego
środa, 27 stycznia 2016

I N F O R M A C J A

Informuję się mieszkańców gminy Siemkowice, że w dniu 15 marca 2016 r. / wtorek / w godz. 800 – 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Siemkowicach /pierwsze piętro - pokój nr 18 / będzie dyżurował pracownik Urzędu Skarbowego w Pajęcznie, który będzie wydawał druki zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r., przyjmował wypełnione formularze oraz służył pomocą w zakresie informacji dotyczących rozliczenia tego podatku. Ponadto, aby upowszechnić system "e-Deklaracja", a w tym Portal podatkowy, udostępnimy podatnikom możliwość złożenia zeznań podatkowych w formie elektronicznej.

 
Komunikat Energetyczny
poniedziałek, 25 stycznia 2016

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź-Teren
Rejon Energetyczny Bełchatów
Obszarowe Centrum Dyspozytorskie Wieluń
ul. Sieradzka 62
98 -300 Wieluń
tel. 043 8420201

Rejon Energetyczny Bełchatów , Obszarowe Centrum Dyspozytorskie w Wieluniu informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej do odbiorców zasilanych z poniżej podanych stacji transformatorowych:

Czwartek

11.02.2016r

Od 8:30 do 14:00 Siemkowice ulice Widawska, Łąkowa, Łukomierz

Czytaj dalej...
 
Informacja o przystąpieniu do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Siemkowice
Autor: Jolanta Sobera   
poniedziałek, 25 stycznia 2016

Gmina Siemkowice przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Rozpoczęcie prac nad opracowaniem Planu jest podyktowane m.in. uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych, przepisów prawnych, zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej, opracowaniem potrzeb rozwojowych gminy Siemkowice w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 oraz jest niezbędne w celu pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zamierzenia inwestycyjne gminy i społeczności lokalnej w zakresie ekologicznych źródeł energii w perspektywie lat 2014 - 2020.

Równolegle informuje się, że w związku z opracowywaniem Planu, przeprowadzona zostanie wśród mieszkańców gminy ankieta dotycząca indywidualnych źródeł energii w gospodarstwach domowych oraz używanych w przedsiębiorstwach.

Czym jest PGN?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem o charakterze strategicznym, który stanowi usystematyzowanie działań w gminie na rzecz poprawy jakości powietrza, a tym samym zmniejszenia emisji CO2.

Ograniczenie emisji można osiągnąć między innymi poprzez:

 • termomodernizację budynków,
 • modernizację systemów ogrzewania budynków mieszkalnych, usługowych, produkcyjnych,
 • wymianę węglowych kotłów na kotły opalane gazem ziemnym lub biomasą,
 • instalację odnawialnych źródeł energii typu: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła,
 • instalacje energooszczędnych technologii produkcji.

Plan niskiej emisji pozwoli na:

 • zaplanowanie i zabezpieczenie środków finansowych na realizację priorytetowych dla gminy projektów w latach 2015-2020,
 • wzmocnie szansy uzyskania przez gminę i przedsiębiorców dofinansowania ze środków UE w NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020.

Korzyści z przygotowania planu to:

 • Umożliwienie pozyskania dotacji z UE.
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego.
 • Poprawa estetyki gminy.
 • Rozwój Gminy.
 • Oszczędności energetyczne.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siemkowice stwarza szanse na uzyskanie przez gminę i przedsiębiorców dofinansowania ze środków UE, co zwiększa konkurencyjność gospodarki i prowadzi do wzrostu zatrudnienia oraz rozwoju gospodarczego regionu. Dla jego opracowania konieczna jest rzetelna inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i planowanych inwestycji dot. oszczędności energii.

Włączcie się aktywnie do opracowania
PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
dla Gminy
Siemkowice
wypełnijcie ankietę dostępną na stron
ie internetowej: www.gminasiemkowice.pl
lub pobierzcie ją w Urzędzie Gminy.

Ankieta dla mieszkańców
Ankieta dla przedsiębiorców
 
103 lata Pani Bronisławy Sztandera
Autor: Jadwiga Freus   
piątek, 22 stycznia 2016

Najstarsza żyjąca babcia naszej gminy Pani Bronisława Sztandera mieszkanka wsi Laski obchodziła 21 stycznia 2016 roku 103 rocznicę urodzin.

Z okazji urodzin rodzina zamówiła mszę św dziękczynną, którą odprawił dziekan z parafii św. Marcina w Siemkowicach, ks Paweł Hadaś. By pomodlić się wraz z seniorką rodu za jej zdrowie, do kościoła przybyła rodzina oraz mieszkańcy wsi Laski nie zabrakło też przedstawicieli władz samorządu Gminy Siemkowice Wójta Pani Zofia Kotyna, sekretarza Gminy Pani Magdaleny Beksa , Tadeusza Ślusarka - Członka Zarządu Powiatu Pajęczańskiego oraz radnej wsi Laski Pani Marii Szymańskiej. Pani Bronia w głębokim skupieniu wysłuchała mszy św. a za życzenia, kwiaty i prezenty serdecznie wszystkim dziękowała.

Wójt Gminy Pani Zofia Kotynia składając życzenia powiedziała. "Ten Jubileusz jest bardzo szczególnym powodem do dumy mieszkańców i władz samorządowych Gminy Siemkowice. Cieszę się i gratuluje, że mogę Pani życzyć kolejnych spokojnych i szczęśliwych chwil w klimacie życzliwości i troski z jaką otacza Panią rodzina".

Urodziny naszej dostojnej jubilatki zbiegły się z Dniem Babci i Dziadka życzymy aby wszystkie nasze babcie i dziadkowie dożyli w zdrowiu tak długich lat i mieli w sobie tyle optymizmu i wiary co najstarsza w naszej gminie babcia, babcia Bronia z Lasek.

 
«pierwszapoprzednia767778798081828384858687888990następnaostatnia»

Strona 83 z 114
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów