Dzisiaj jest Środa. 20 października 2021. Imieniny obchodzą Budzisława, Irena, Jan Kanty, Kleopatra, Wendelin, Witalis. Do końca roku zostało 73 dni.
Aktualności z gminy...
Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Siemkowice

Gmina Siemkowice realizuje projekt pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
z terenu Gminy Siemkowice”

Wartość zadania wynosi 32.929,00 zł. Dotacja w kwocie 32.599,00 zł.

w tym środki WFOŚ i GW w Łodzi 16.135,00 zł., środki  NFOŚ i GW 16.464,00 zł.

Termin realizacji zadania 15 października 2015 roku.

 
Życzenia na dzień Nauczyciela
środa, 14 października 2015

Wójt Gminy Siemkowice

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele Pracownicy Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Siemkowic.

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Pragnę podziękować Wszystkim Państwu za pasję w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy placówek oświatowych Naszej Gminy.

W dniu Waszego święta  życzę Wam, dużo zdrowia, radości, zadowolenia w życiu rodzinnym  oraz  sukcesów zawodowych z wykonania obranego celu. Aby podejmowany trud był źródłem osobistej satysfakcji i uznania społecznego.

 
Konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2016 rok.
Autor: Jadwiga Freus   

Wójt Gminy Siemkowice
zaprasza organizacje pozarządowe
do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Siemkowice na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Siemkowice oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

Obowiązek powyższy został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustawach.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w Urzędzie Gminy w Siemkowicach w terminie do 12 do 19 października 2015 roku na załączonym formularzu.

Załączniki:

Projekt programu współpracy
Formularz wniosków i uwag
 
Zapytanie ofertowe o cenę dostawy węgla kamiennego.
Autor: Izabela Marchewka   

Siemkowice, dnia 27 październik 2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Podstawa prawna:  zgodnie z przepisem art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907, z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy węgla kamiennego. Wartość zamówienia nie przekracza 30000 euro.

1.  Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach, ul. Plac XXX-lecia PRL 1, 98-354 Siemkowice

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego (gatunek I orzech średni  symbol Ośr – wymiar ziarna 80-16 mm) do miejsc zamieszkania osób – klientów wskazanych przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach na terenie Gminy Siemkowice w 2015/2016 roku w okresie: od daty zawarcia umowy do 30.04.2016 r. wraz z jego załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie posesji klienta w miejscu przez niego wskazanym.

Charakterystyka węgla gatunek I orzech średni  symbol Ośr – wymiar ziarna 80-16 mm

a) wartość opałowa – min.25–26 MJ/kg.

b) zawartość siarki –max. 0,8% ,

c)zawartość popiołu – max.13%,

d) wilgotność max 15 %

Jednorazowa dostawa węgla będzie nie mniejsza niż 0,5 tony. Wykonawca będzie dostarczał węgiel własnym transportem w każdym dniu roboczym tygodnia, nie później niż  w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania listy sporządzonej przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach na podstawie wydanych decyzji, pod adres wskazany na liście. W momencie otrzymania listy od GOPS Wykonawca ma obowiązek zatrzymać listę  otrzymaną od GOPS. Klient jest zobowiązany kwitować Wykonawcy odbiór węgla na posiadanej przez Wykonawcę liście. Wykonawca fakturując dostawę ma obowiązek dołączyć do faktury zestawienie osób (sporządzone na podstawie dostarczonej przez GOPS liście), którym dostarczono węgiel. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli dokumentacji u Wykonawcy i w miejscu dostarczenia węgla. Dostawa węgla w poszczególnych okresach jest uzależniona od potrzeb Klientów pomocy społecznej w danym okresie. Wykonawca dostarczy faktury w okresach miesięcznych, a w razie konieczności częściej na żądanie Zamawiającego, dopuszcza się rozliczenie w okresach tygodniowych.

3. Termin realizacji zamówienia : od daty zawarcia umowy do 30 kwietnia  2016 r.

4. Kryteria wyboru oferty :  cena brutto 100%

Zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższa cenę 1 tony węgla wraz z dowozem

5. Istotne warunki zamówienia:

- Gwarancja jakości, wartości kalorycznej węgla, potwierdzona świadectwem jakości wystawionym przez producenta.

- W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty (cena winna obejmować cenę węgla i koszty dowozu, załadunku i rozładunku) związane z ofertą,

- Nie dopuszcza się sytuacji zwiększenia ceny w ciągu trwania umowy.

- Dostawca będzie posiadał niezbędne kwalifikacje i sprzęt umożliwiające realizację usługi.

6. Sposób przygotowania oferty.

Prosimy o przesłanie oferty na załączonym formularzu ofertowym wykonawcy – wzór dodatek nr 1, wraz z parafowanym projektem Umowy – wzór dodatek nr 2

7. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty można składać w następujące sposób:

-  osobiście lub za pośrednictwem poczty w  GOPS Siemkowice ul. Plac 30. PRL 1, 98-354 Siemkowice

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Dostawa węgla wraz z transportem dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach”, ul. Plac 30. PRL 1, 98-354 Siemkowice, do 15 października (czwartek) 2015 roku do godz. 1400.Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Rozstrzygniecie ofert nastąpi w terminie 10 dni roboczych i zostanie przekazane składającemu ofertę na piśmie.
Osoba do kontaktu: p.o Kierownik GOPS Izabela Marchewka

Załącznik nr 1 i nr 2
 
Zaproszenie - Ogólnopolski Kongres "Karta Dużej Rodziny 2.0" w Krakowie
czwartek, 01 października 2015

 
Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w POK Działoszyn
Autor: Jadwiga Freus   
środa, 23 września 2015

W niedzielę 13 września 2015r. w Zespole Parkowo-Pałacowym w Działoszynie odbył się Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Pajęczańskiego. Przegląd odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Pajęczańskiego Jana Rysia. Na zaproszenie organizatorów do udziału w tymże wydarzeniu odpowiedziało sześć orkiestr między innymi Orkiestra Dęta z Siemkowic pod batutą Stanisława Rysia.

Więcej na stronie: Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z siedzibą w Działoszynie http://pokdzialoszyn.pl/

 
Dożynki parafialne w Siemkowicach
Autor: Jadwiga Freus   
wtorek, 22 września 2015

13 września 2015 roku mieszkańcy parafii św. Marcina w Siemkowicach uczestniczyli w uroczystej mszy dziękczynnej za tegoroczne zbiory. Do kościoła  przybyły delegacje reprezentujące sołectwa gminne, Łukomierz, Ignaców- Miętno, Ożegów, Borki, Laski, Siemkowice, oraz przedstawiciele miejscowości Podrwinów należącej do parafii Siemkowickiej.

Delegacją podziękował za przybycie proboszcz parafii ks. Paweł Hadaś. Po mszy św. Dziękczynnej za rolników parafianie mogli skosztować chleba z miodem, którym częstowali gospodarze. W godzinach popołudniowych mieszkańcy zebrali się przed remizą OSP w Siemkowicach by wspólnie pobawić się na Dożynkowej Biesiadzie Wiejskiej zorganizowanej przez Radę Solecką i Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej z Siemkowic.

 
Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego z ARiMR
poniedziałek, 21 września 2015

ARiMR informuje, że od 11 września do 30 września 2015 r. w biurach powiatowych ARiMR, mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia  rolnicy, którym susza zniszczyła w znacznym stopniu plony.

Uprawnieni do otrzymania wsparcia są producenci, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji wystąpiły szkody wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Rolnicy muszą również posiadać  numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Maksymalna wysokość pomocy jaką można uzyskać wynosi 15000 euro.

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk. Przy ubieganiu się o pomoc nie jest wymagana adnotacja wojewody  na tych protokołach.

Stawka pomocy wynosi:

 • 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;
 • 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż wskazane wyżej, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Pomoc ta nie łączy się z pomocą de minimis przyznawaną dla rolników, którzy w 2015 r. byli producentami czarnej porzeczki. Oznacza to, że nie można przyznać pomocy w związku z wystąpieniem suszy w 2015 r. do tej samej powierzchni upraw, do której producent rolny otrzymał już pomoc de minimis dla producentów porzeczki czarnej.

Załączniki:

Wniosek

Załącznik
 
Policja apeluje - Uwaga na oszustów działających na wnuczka i policjanta !
środa, 16 września 2015


Trzebniccy policjanci ostrzegają przed oszustem na wnuczka , policjanta.  Oszuści w dniu dzisiejszym próbowali  kilkakrotnie  wyłudzić od rozmówcy telefonicznie pieniądze. Trzebniczanie , do których dzwoniła "oszustka”, reagowali rozsądnie, bo powiadomili o wszystkim policję. Wszystko wskazuje na to, że jakaś grupa oszustów znowu za cel obrała mieszkańców Trzebnicy. Po raz kolejny mamy dowód na to, że praca mundurowych nie „idzie na marne". Policyjne apele w mediach, kościołach i spotkania ze starszymi osobami,  przyniosły w tym przypadku oczekiwany efekt.

Dyżurny trzebnickiej jednostki w dniu dzisiejszym odebrał  kilka zgłoszeń od mieszkańców  trzebnicy o próbie wyłudzenia pieniędzy. Oszuści  którzy dzwonili podawali się za członków rodziny  informując, że mieli wypadek i niezwłocznie potrzebne są pieniądze. Trzebniczanie , do których dzwoniła "oszustka”, reagowali rozsądnie, bo powiadomili o wszystkim policję.

Jak działają oszuści : sięgają po książkę telefoniczną i wybierają tradycyjne polskie imiona, np. Genowefa, Zenon, Mirosława, Janina, Teresa, Czesław. W ten sposób polują na swoje ofiary. Dzwonią do osób o imionach sugerujących, że właścicielem telefonu może być ktoś starszy.  Zazwyczaj pieniądze mają zostać wykorzystane w celu pokrycia szkód po wypadku drogowym, na ważną operację, na zakup samochodu itp.

Przypominamy,  że pojawiła się nowa metoda kradzieży na – „na policjanta”. W związku z tym apelujemy o ostrożność!

Jak działają sprawcy?
Sposób działania sprawców jest podobny. Najpierw wykonują telefon podając się za członka rodziny (najczęściej wnuczka). Tłumaczą zmieniony głos chorobą lub wzbudzają poczucie winy w starszej osobie, z powodu tego, że go nie poznaje.
Proszą o pożyczenie dużej sumy pieniędzy. Zazwyczaj pieniądze mają zostać wykorzystane w celu pokrycia szkód po wypadku drogowym, na ważną operację, na zakup samochodu albo wakacji w promocyjnej cenie.
Oszuści są bezwzględni - umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji i wykorzystać starsze osoby.
Chwilę po zakończeniu pierwszej rozmowy do ofiary dzwoni kolejna - podając się za funkcjonariusza CBŚ lub Policji. Na ogół przestępca informuje rozmówcę o tym, że jest potencjalną ofiarą oszustwa. Mówi, że poprzednia rozmowa telefoniczna była próbą wyłudzenia pieniędzy. Informuje o tym, że oszust został namierzony. Nalega, aby osoba pokrzywdzona wypłaciła określoną sumę pieniędzy z banku i przekazała ją wyznaczonej osobie lub prosi o wykonanie przelewu bankowego na wskazany numer konta.
„Fałszywy funkcjonariusz” podaje często wymyślone nazwisko, a nawet numer odznaki, prosi aby nie przerywać rozmowy telefonicznej i wybrać numer na Policję . Wtedy inny głos w słuchawce przekonuje ofiarę, że bierze udział w akcji rozpracowania oszusta.
Sprawcy oszustw wywierają na ofiarach presję czasu. Nie dają chwili na zastanowienie się, czy sprawdzenie informacji o dzwoniącym. Przekonują starsze osoby, że ich pieniądze pomogą w schwytaniu przestępców. Mówią, że gotówka przechowywana na koncie nie jest bezpieczna, a oszust ma do nich łatwy dostęp. Przestępcy podając się za funkcjonariuszy, grożą konsekwencjami prawnymi, jeżeli ich rozmówca nie będzie współpracował.
Tuż po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa, a przestępcy znikają ze wszystkimi oszczędnościami ofiary.

Gdy taka osoba zadzwoni należy bezzwłocznie powiadomić telefonicznie dyżurnego jednostki Policji na numer 997

Pamiętaj !
1. Nigdy nie przekazuj pieniędzy nieznajomym.
2. Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc” dzwoniąc do kogoś z rodziny.
3. W razie jakichkolwiek podejrzeń natychmiast powiadom Policję dzwoniąc na numery alarmowe 997 lub 112.


Zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców o zachowanie czujności. Rozmawiajmy z naszymi rodzicami , dziadkami  o tym że są osoby które mogą chcieć ich oszukać.

źródło: www.policja.pl

 
Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siemkowicach
piątek, 28 sierpnia 2015

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanego w dniu 4 września 2015 r. (piątek) w godz. 09.00-11.30 w Urzędzie Gminy w Siemkowicach.

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:

 • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
 • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wstępne założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • konsultacje na etapie przygotowania projektu,
 • konsultacje na etapie realizacji projektu.

 
Zgłaszanie szkód w związku z długotrwałą suszą
poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Wójt Gminy Siemkowice informuje, iż w związku z wystąpieniem wysokich temperatur oraz długotrwałą suszą, zaistniała możliwość składania wniosków  do dnia 31.08.2015 r. o oszacowanie szkód w uprawach rolnych na terenie Gminy Siemkowice.

Szacowane straty zgodnie z monitoringiem na podstawie raportu suszy prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach mogą być w uprawach: ziemniaków, warzyw gruntowych, roślin strączkowych, kukurydzy na kiszonkę, łąkach oraz pastwiskach.

W celu zgłoszenia powstałej szkody należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym
 2. Oświadczenie o nieponiesionych szkodach i nie składaniu wniosków o oszacowanie szkód na terenie innych gmin, poza gminą w której znajduje się siedziba gospodarstwa
 3. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw w 2015 r., o średnich plonach, średnich cenach i kosztach nieponiesionych w gospodarstwie za okres 3 lat
 4. Oświadczenie nr 2 o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji). Wzory do obliczania stanów średniorocznych zwierząt gospodarskich i przelotowości

Wyżej wymienione dokumenty można pobrać w Urzędzie Gminy Siemkowice w pokoju nr 11 lub ze strony internetowej gminy www.gminasiemkowice.pl oraz na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.lodzkie.eu/page/3845,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2015-r.html

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności na 2015 r składanego do ARiMR.

We wniosku należy podać wszystkie uprawy oraz zwierzęta w gospodarstwie w 2015 r. Szacowanie szkód nastąpi po powołaniu przez Wójta Gminy Siemkowice - Terenowej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

Poniżej dokumenty do pobrania:

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym
Oświadczenie o nieponiesionych szkodach i nie składaniu wniosków o oszacowanie
szkód na terenie innych gmin, poza gminą w której znajduje się siedziba gospodarstwa
Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw w 2015 r., o średnich plonach, średnich cenach
i kosztach nieponiesionych w gospodarstwie za okres 3 lat
Oświadczenie nr 2 o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji). Wzory do obliczania
stanów średniorocznych zwierząt gospodarskich i przelotowość
 
«pierwszapoprzednia767778798081828384858687888990następnaostatnia»

Strona 86 z 114
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów